Į Pradžią D Dobrovolskis Algirdas Mykolas (Tėvas Stanislovas)

Dobrovolskis Algirdas Mykolas (Tėvas Stanislovas)

2012-07-12

Kunigas, kapucinų vienuolyno vienuolis, pamokslininkas

Gimė 1918 metais rugsėjo 29 dieną Radviliškyje.

Mirė 2005 metais birželio 23 dieną Kaune.

1944 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Per II pasaulinį karą gelbėjo žydus. Iki 1947 m. kunigavo Plungėje. Perkeltas į kapucinų vienuolyną ir parapiją Petrašiūnuose (Kaunas), Lietuvos bažnyčiose pradėjo sakyti pamokslus, kuriuose ragino nepasiduoti sovietų valdžios įtakai, nebendradarbiauti su MGB, remti antisovietinį pasipriešinimą. 1948 m. jam uždrausta pamokslauti Kauno arkivyskupijoje; apkaltintas antisovietine propaganda, suimtas. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų griežto režimo lagerio (kalėjo Intoje). 1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą. 1957 m. kovo mėn. vėl suimtas, kalintas Vorkutlage. 1957 m. rugpjūčio mėn. paleistas. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Joniškio, Ukmergės, Raseinių dekanatų bažnyčiose. Buvo sekamas sovietinio saugumo, darytos kratos (konfiskuoti pamokslų konspektai, R. M. Rilke’s eilėraščių vertimai), uždrausta dėvėti kapucinų drabužius, 1960–1961 m. aukoti Mišias, sakyti pamokslus. 1966 m. perkeltas į Paberžę (Kėdainių r.).

Greta sielovadinio darbo rinko bažn. meno ir etnologinę medžiagą. Laikė ir platino draudžiamą literatūrą (Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, Aušrą, pogrindinius leidinius iš Rusijos ir kt.), pas jį lankėsi daug žmonių, ypač jaunimo, disidentų iš SSRS, A. Menis. 1976 m. tardytas KGB būstinėje Vilniuje. Su Kauno arkivyskupijos kunigais 1978 m. pasirašė pareiškimą dėl naujos LSSR konstitucijos straipsnių apie tikinčiųjų teises, 1983 m. – pareiškimą, reikalaujantį nutraukti kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus kalinimą. 1990 m. atkūrė kapucinų namus Dotnuvoje, paskirtas kapucinų gvardijonu, pradėjo vienuolyno restauravimą. 1992–1994 m. spausdino pamokslus laikraštyje Diena. Nuo 2002 m. bažnyčios Paberžėje administratorius.

Išleista pamokslų knygų: Tėvo Stanislovo pamokslai (1994), Apie meilę ir tarnystę (1997 ³, 2003), apmąstymų knyga Atsidūsėjimai (2003). Apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu (1996).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 5. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 41-42. ISBN 5-420-01532-3.
2. Tėvas Stanislovas. Algirdas Mykolas Dobrovolskis. Rašytojai [interaktyvus], [žiūrėta 2009-09-28]. Prieiga per internetą: http://www.rasyk.lt/rasytojai/tevas-stanislovas.html