Knygnešė

Gimė 1861 metais balandžio 12 dieną Kudinų kaime, Šiaulėnų apylinkėje, Radviliškio rajone.

Mirė 1939 metais spalio 27 dieną Kudinų kaime, Šiaulėnų apylinkėje, Radviliškio rajone.

Skaityti lietuviškai pramokė tėvas, vėliau lankė valdinę pradžios mokyklą Šiaulėnuose. Dirbo ūkio darbus tėvų ūkyje. 26 m. pradėjo tarnauti Šiaulėnuose, pas kunigą F. Sereiką šeimininke. Čia išmoko gerai lietuviškai skaityti ir rašyti. Daraktoriauti ir platinti lietuvišką spaudą paragino tas pats kunigas, elementoriaus Lietuviškas pradžiamokslis autorius. O. Jurgauskaitė iš šio vadovėlio ir mokė vaikus skaityti. Aritmetikos mokė iš J. Spudulio (J. Gailučio) Užduotinio ir P. Vileišio (Nėrio) Keturi svarbiausieji veikalai aritmetikos.

Daraktoriavo 1887–1905 m. Kudinuose, Medingėnuose, Tytuvėnuose, Laukšdoniuose, Ylakiuose, kitur. Kunigas F. Sereika į naują paskyrimo vietą ją veždavosi kaip šeimininkę. Atvažiavęs nusamdydavo kambarį, organizuodavo vaikų mokymą, parūpindavo lietuviškos spaudos (elementorių, maldaknygių, laikraščių). Turėdavo po 10–12 mokinių (10–12 m. amžiaus), daugiausia mažažemių tėvų šeimų. Mokė tik lietuviškai. Mokslas prasidėdavo lapkričio mėnesį, baigdavosi balandį. Vieną žiemą mokydavo poterių ir pažinti raides, kitais metais pradėdavo skaityti knygą, vėliau – skaičiuoti. Rašydavo lentelėse grifeliais. Už mokymą atlyginimo neėmė.

Kai kurie šaltiniai teigia, kad ji buvo ir knygnešė, sesers knygnešės M. Jurgauskaitės pargabentų draudžiamų knygų platintoja. Taip galėjo būti, nors konkrečių įrodymų nerasta. Tačiau neabejotina, kad apie sesers veiklą žinojo, jai pritarė ir pagal galimybes talkino, kaip ir kunigas F. Sereika.

Šaltiniai:

1. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 47-49. ISBN 978-609-8034-00-4.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 195. ISBN 9986-23-117-5.