Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kašarauskis Ambraziejus Pranciškus

Kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas

Gimė 1821 metais prie Pavandenės, Telšių rajone.

Mirė 1880 metais gruodžio 14 (26) dieną Tomske, Rusijoje.

Lenkiškai ir rusiškai savo pavardę rašė Kossarzewski. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1841–1844 m. Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose. 1844 m. įšventintas kunigu.

1845–1848 m. Baisogalos (Radviliškio r.) vikaras, 1850–1851 m. Telšių bajorų mokyklos kapelionas. 1852–1864 m. kunigų pataisos namų Varniuose prižiūrėtojas. Buvo Kauno statistikos komiteto narys, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos narys bendradarbis. 1853 m. su geologine ekspedicija tyrė Papilės jūros sistemos uolienų atodangas. 1864 m. gegužės mėn. suimtas ir 1865 m. lapkričio mėn. karo lauko teismo nuosprendžiu ištremtas į Sibirą (gyveno Bijske, vėliau Tomske).

Enciklopedinių užmojų lituanistinio sąjūdžio skatintojas. Aprašė retesnius Žemaitijos augalus, tyrė Dubysos slėnį, tremtyje – Altajaus kalnus. Užrašinėjo tautosaką, vietovardžius, papročius. Paskelbė kalbos, istorijos, etnografijos, tautosakos ir kitų sričių raštų, straipsnių apie Visatos, gamtos reiškinių kilmę. Kaupė rankraštinių lietuvių kalbos žodynų (K. K. Daukšos, L. Ivinskio) išrašus. Rankraščiai 1883 m. buvo persiųsti į Kauną (3 t. saugomi Lietuvos nac. M. Mažvydo bibliotekoje); pagrindiniai rankraštiniai lituanistiniai darbai A. Jakšto surinkti į tomą Litvanica (dalį paskelbė K. Būga leidinyje Tauta ir žodis t. 1 1923, dalis surinktos tautosakos išspausdinta Tautosakos darbuose t. 3 1937).

Šaltiniai:

1. GAIGALAS, Algirdas; SUBAČIUS, Giedrius. Kašarauskis Ambraziejus Pranciškus (lenk. Kossarzewski). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 9. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 542. ISBN 5-420-01591-9.
2. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 3. Chicago: Kultūros Fondas, 1965, p. 306-310.