Teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1905 metais gruodžio 22 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1999 metais gegužės 17 dieną Vašingtone, JAV.

1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. 1929–1932 m. studijavo Caeno, Kölno ir Berlyno universitetuose bei Hagos tarptautinėje teisės akademijoje. 1932–1944 m. skaitė paskaitas VU, Karininkų aukštuosiuose kursuose Kaune. 1941–1943 m. VU prorektorius. 1934–1940 m. Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas, Valstybės Tarybos narys, 1934–1939 m. Lietuvos–Vokietijos komisijos pilietybės klausimams spręsti narys. Dalyvavo tarptautinėse bylose, politinėse konferencijose.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno Freiburge. 1946 m. dėstė Pabaltijo universitete Hamburge tarptautinę teisę. 1950 m. išvyko į JAV. 1951–1974 m. JAV Kongreso bibliotekos teisės vyr. specialistas, Lituanistikos instituto teisės ir sociologijos skyriaus vedėjas. 1982–1985 m. VLIK (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas) pirmininko pavaduotojas.

Paskelbė tarptautinės teisės straipsnių periodikoje (Teisėje, Baltic Review, Federal Bar News ir kt.). Su M. Römeriu redagavo A. Esmeino knygą Konstitucinės teisės principai: prancūzų ir palyginamieji (Éléments de droit constitutionnel: francais et comparé 2 t. 1921, liet. 1932) vertimą. Svarbiausi veikalai: Nuolatinis tarptautinio teisingumo tribunolas (1935), Klaipėdos krašto teisinė būklė Lietuvos konstitucinės teisės sistemoje pagal 1924 m. statutą (1940), 1939 Molotovo-Ribbentropo paktas: Teisiniai ir politiniai padariniai (The Molotov-Ribbentrop Pact of 1939: Legal and Political Consequences 1989), 1939 Sovietų-Vokietijos paktas ir Lietuva (Soviet-German Pact of 1939 and Lithuania 1959).

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1993).

Šaltiniai:

1. ANDRIULIS, Vytautas. Krivickas Domas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 88. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 532-533. ISBN 5-420-01416-5.