Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kryžanauskas Antanas

Kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas

Gimė 1862 metais vasario 17 dieną Radviliškyje.

Mirė 1940 metais kovo 23 dieną Šateikiuose, Plungės rajone.

Mokėsi Šiaulėnų (Radviliškio r.) pradžios mokykloje, 1874–1881 m. Liepojos gimnazijoje. 1881 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją ir baigė 1885 m.

Vikaravo Raudondvary, Zarasuose, Lygumuose, Naujamiesty ir Pajūry. 1904 m. buvo paskirtas Salako (Zarasų r.) klebonu. Antanui Kryžanauskui vadovaujant, pastatyta akmeninė bažnyčia. 1918 m. buvo pakeltas Žemaičių kapitulos garbės kanauninku. 1919 m liepos 9 d. bolševikų buvo suimtas ir išvežtas į Smolenską. 1919 m. lapkričio 23 d. paleistas iš arešto, bet Smolenske išgyveno iki 1920 m. balandžio 10 d., kol buvo iškeistas į komunistą, tarpininkaujant Lietuvos valdžiai. 1920 m. gruodžio 5 d. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Salake (Zarasų r.). Tais pačiais metais paskirtas Viduklės (Raseinių r.) klebonu. 1933 m. perkeltas į Telšių vyskupiją. Klebonavo Didkiemyje (Šilalės r.) ir nuo 1936 m. iki mirties – Šateikiuose (Plungės r.). Palaidotas Salako (Zarasų r.) bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 13. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, p. 167.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009