Inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės leitenantas

Gimė 1894 metais spalio 22 dieną Prastavoniuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1957 metais balandžio 20 dieną Kaune.

1914 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1916 m. Petrogrado elektrotechnikos institute baigė 2 kursus. 1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. pakeltas į paporučikius, paskirtas Kaukazo fronto radijo stoties viršininko pavaduotoju. 1917 m. baigė Aleksandropolio radiotelegrafo mokyklą.

Grįžęs į Lietuvą 1919 m. vasario 24 d. įstojo į Panevėžio apsaugos būrį. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Inžinerijos batalioną. 1919 m. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 m. pakeltas į kapitonus. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 m. paskirtas Kauno radijo stoties viršininku. 1923 m. stažavo Telefunken firmoje Berlyne. Nuo 1923 m. bandė įvairias radijo stotis, buvo grupės vadovas radijo stoties 75 UFJ bandymuose Kretingoje šaukiniu LIS. 1924 m. tai pat paskirtas E.T.B. radijo kuopos vadu. 1925 m. pakeltas į majorus. 1930 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1931 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus ir paskirtas Karo technikos tiekimo skyriaus priėmimo komisijos pirmininku. 1931–1937 m. daug kartų komandiruotas į Vokietiją, Švediją, Angliją, Čekoslovakiją.

1946 m. MGB kartu su sūnumi Tadu suimtas. 1947 m. Vilniaus įgulos karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.1948 m. išvežtas į lagerį Mordovijoje. 1955 m. paleistas, grįžo į Lietuvą.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930).

Visuomeninė veikla: Lietuvos karių radijo mėgėjų draugijos (1926–1934) vicepirmininkas ir valdybos narys. Ryšių technikos klausimais išspausdino virš 20 straipsnių, daugiausia leidiniuose „Paštininkų žodis“, „Mūsų žinynas“. Parašė knygelę „Katodiniai vamzdeliai radiotelegrafijoje“ 1922 m., išleido karo mokslų skyrius.

Šaltiniai:

1. Petras Masiulis. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2013 [žiūrėta 2018-09-10]. Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Masiulis
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 5. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 170-171. ISBN 9955-415-51-7.