Lietuvos kariuomenės karininkas

Gimė 1906 metais lapkričio 6 dieną Komariškių vienkiemyje, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 2002 metais birželio 3 dieną Kaune.

1930 m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1930 m. rugpjūčio 20 d. įstojo į Karo mokyklą. 1932 m. spalio 31 d. ją baigus (XIV laida) suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėstininkų pulko 1 kuopos būrio vadu. 1934 m. vasario 1 d. pačiam prašant perkeltas į Šarvuočių rinktinę, paskirtas šarvuotos autokuopos 1 būrio komendantu. 1934 m. spalio 27 d. baigė fizinio lavinimo kursus, paskirtas rinktinės sporto vadovu, 1935 m. sausio 11 d. – 2 būrio vadu. 1936 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. 1937 m. sausio 19 d. įskaitytas į inžinerijos karininkus. 1937 m. lapkričio 23 d. baigė šarvuočių karininkų kursus prie Karo technikos valdybos (II laida). 1938 m. sausio 1 d. paskirtas ūkio skyriaus raštvedžiu-iždininku, 1939 m. gegužės 22 d. – 2 tankų kuopos vyresniuoju karininku, dalyvavo žygyje į Vilnių. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 3 d. paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos atskiro žvalgybos bataliono tankų kuopos būrio vadu. Kilus Vokietijos–SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais 1941–1944 dirbo Vilniaus autotransporte. Antrosios sovietinės okupacijos metais 1944–1945 mokytojavo Ariogaloje, 1945–1956 – Klaipėdoje, 1956–1966 – Kaune. 1991 m. lapkričio 22 d. suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 259-260. ISBN 978-9955-415-75-6.