Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai Š Šnapštys (Margalis) Juozas

Kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas

Gimė 1877 metais kovo 29 dieną Margiuose, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1921 metais kovo 24 dieną Sudeikiuose, Utenos rajone.

Nurodomos skirtingos gimimo vietos. Vienur teigiama, kad gimė Margiuose (Radviliškio raj.), iš čia kilo ir jo pseudonimas. Kitur nurodomi Derveliai (Pakruojo raj.). T. Bikinaitės (Literatūra ir menas – 1998. – Balandžio 25) teigimu, archyvinėje jo asmens byloje pažymėta, jog gimė Margiuose. Kažkodėl ir vėlesnėse publikacijose (pvz., LLE) be jokių išlygų gimimo vieta laikoma Derveliai.

Mokėsi Rozalime, Panevėžio realinėje mokykloje. 1895 m. J. Šnapštys įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia jis aktyviai įsitraukė į lietuvių tautinį sąjūdį. Baigęs seminariją, kunigavo Latvijoje, Baltarusijoje, įvairiose Lietuvos vietose. Klebonaudamas Akmenėje, 1905 m. per mitingą agitavo gyventojus prieš caro valdžią, buvo kalintas. Kai kuriose parapijose organizavo jaunimo chorus, scenos mėgėjų būrelius. 1918 m. paskirtas į Kauno katedrą. Čia šv. Kazimiero draugijos valdyba pasikvietė padėti redaguoti jos leidžiamus laikraščius ir knygas. 1918–1920 m. redagavo Kaune leidžiamą Šv. Kazimiero draugijos laikraštį Vienybė. Dirbo ir šv. Juozapo darbininkų draugijoj. Buvo Tėvynės sargo, Draugijos, Vilniaus Žinių, Žinyčios, Vilties, Vienybės, Garnio bendradarbis.

Juozo Šnapščio-Margalio kūryba lietuviškoje spaudoje pasirodė apie 1898–uosius metus. Spausdino eilėraščius, apsakymus, dramas, straipsnius ekonomikos, ūkio, politikos klausimais. Jau 1900 m. Tilžėje buvo išleistas pirmasis jo eilėraščių rinkinys Volungė. Vėliau išleisti poezijos rinkiniai: Volungė ir vieversėlis (1907), Ašarėlės, 62 sakmi (abu 1918). J. Šnapščio-Margalio eilėse žymi Maironio, A. Vienažindžio, A. Baranausko įtaka. Parašė draminio pobūdžio kūrinėlių: Mūsų bajorai (1904), Betliejaus stainelė (1910). Išleido populiarų pamokslų rinkinį Gegužės mėnuo (1921), sulaukusį ir kito leidimo. Liko spaudai parengto eilėraščių rinkinio Margumynai, kitų kūrinių rankraščių. Į lietuvių kalbą jis išvertė A. Mickevičiaus Odę jaunystei, Konrado Valenrodo fragmentų, I. Krylovo, Runebergo, Ž. Lafonteno pasakėčių. J. Šnapštys pasirašinėdavo Volungės, Dagilėlio, Juozo Kabarkšteikos, Paleistsparnio, bet daugiausia Margalio slapyvardžiais.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 30. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, p. 69.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 460-461. ISBN 9955-579-12-9.
3. Literatas visuomenės veikėjas kunigas Juozas Šnapštys-Margalis. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 18-20. ISBN 978-9955-850-01-4.
4. ŠNIUKŠTAITĖ, Vilma. Juozas Šnapštys-Margalis. Jais garsi gimtinė: konferencijos, įvykusios 2002 m. sausio 25 d., pranešimų tezės. Panevėžys: Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyrius, 2002, p. 7.