Partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas

Gimė 1925 metais lapkričio 8 dieną Miežaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2011 metais gruodžio 8 dieną Šiauliuose.

Vokiečių okupacijos metais 1942 m. įstojo į LLA. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje 1944 m. dalyvavo įkuriant pirmąjį partizanų būrį, vadovaujamą Juozo Mingėlo (slap. Vilkas). 1947 m. balandžio 10 d. įkūrus Prisikėlimo apygardą paskirtas vado adjutantu. Dalyvavo organizuojant visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, įvykusį 1949 m. vasario 2–22 d. Prisikėlimo apygardos būstinėje S. Mikniaus sodyboje, Minaičių k., Radviliškio vls., kuriame įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdis, pasirašyta LLKS tarybos deklaracija dėl Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo. Nuo 1949 m. rugsėjo mėn. LLKS tarybos visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos (slap. Merainis) adjutantas. 1950 m. gegužės 27 d. suteiktas partizanų leitenanto laipsnis. 1952 m. sausio–rugpjūčio mėn. kovojo Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinėje, nuo balandžio 23 d. rinktinės vadas. Išformavus Prisikėlimo apygardą paskirtas Povilo Lukšio rinktinės vado Juozo Paliūno (slap. Rytas) pavaduotoju. Rinktinė veikė Šiaulių aps. Tytuvėnų ir Dotnuvos, Kauno aps. Ariogalos ir Kėdainių vls., dalyvavo kautynėse su okupantų kariuomene. 1953 m. kovo 13 d. pateko į nelaisvę Skaraitiškės k., Tytuvėnų vls. 1954 m. balandžio 20 d. Pabaltijo karo apygardos karo tribunolo nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo lageriuose, vėliau tremtyje Alzamajuje, Irkutsko sr.

Grįžęs į Lietuvą gyveno Šiauliuose, dirbo konditerijos fabriko „Rūta“ taros remonto ceche, vėliau staklininku koordinatininku dviračių gamykloje. 2001 m. rugpjūčio 7 d. pripažintas kariu savanoriu, 2001 m. rugsėjo 25 d. suteiktas dimisijos majoro laipsnis.

Apdovanotas partizanų 3 laipsnio (1949) ir 2 laipsnio su kardais (1950) Laisvės Kovos kryžiais, II rūšies 3 laipsnio Laisvės Kovos kryžiumi (1952) ir Laisvės Kovos kryžiaus medaliu (1952); Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2003), Savanorių medaliu (2002). 

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 335. ISBN 978-9955-415-75-6.