Kunigas, pamokslininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1882 metais lapkričio 11 (23) dieną Miškių kaime (Sidabrave), Naujamiesčio valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1965 metais gruodžio 31 dieną Brocktone, JAV.

1895–1897 m. mokėsi Šeduvos pradžios mokykloje, 1897–1898 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje (Latvija), 1898–1904 m. Šiaulių gimnazijoje, 1901–1906 m. Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Kunigu įšventintas 1906 m.

Priklausė lietuvių katalikų sąjūdžiui. 1907–1908 m. vikaravo Vaiguvoje, 1908–1913 m. Utenoje. Lietuviškai dėstė tikybą Utenos dviklasėje ir mergaičių mokyklose. Čia pastatė liaudies namus susirinkimams.

1913 m. išvyko į JAV. 1913–1914 m. buvo Angelų Karalienės parapijos vikaras Brooklyne. 1914–1917 m. Šv. Kazimiero parapijos vikaras Patersone. Steigė lietuvių organizacijas, skaitė paskaitas religijos ir tautiniais klausimais. 1918 m. gegužės 3 dieną kaip ALRKF (Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija) delegacijos narys lankėsi pas prezidentą W. Vilsoną dėl Lietuvos nepriklausomybės parėmimo. 1918 metus praleido Argentinoje, kur domėjosi lietuvių pastoracijos sąlygomis. Talkino Šv. Kazimiero Worcesteryje ir Šv. Petro Bostone parapijų kunigams. 1919–1948 m. buvo Šv. Roko parapijos klebonas Brocktone. Buvo puikus pamokslininkas, tikėjimui stiprinti ir lietuvybei palaikyti skaitė paskaitas ir gretimose parapijose. Pastatydino salę prie bažnyčios, įrengė kambarius mokyklai. Vadovavo TF (Tautos fondas) skyriui, surinko daug aukų Lietuvai paremti.

1926 m. ir 1930 m. lankėsi Lietuvoje. 1932–1945 m. Lietuvių darbininkų sąjungos pirmininkas, rūpinosi Darbininko spaustuve ir laikraščiu. 1940 m. dalyvavo Pittsburghe, ALTo (Amerikos lietuvių taryba) steigime. Su lietuvių delegacija 1940 m. spalio 15 dieną lankėsi pas prezidentą F. D. Rooseveltą, rūpinosi karo pabėgėlių kvietimu į JAV, buvo suorganizavęs BALFo sk. jiems padėti. Nuo 1948 m. Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolyno Brocktone kapelionas. S. Sužiedėlis parengė biografinę knygą Kunigas Jonas nuo Kryžiaus (1956).

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 366. ISBN 5-420-01513-7.
2. KRYŽANAUSKAITĖ, Skaistė. Kunigas Jonas Švagždys. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijos, įvykusios 2005 m. kovo 18 d. Burbiškyje, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2005, p.3.