Dailininkas, pedagogas, literatas

Gimė 1911 metais liepos 12 (gegužės 29) dieną Juodžių kaime, Grinkiškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1995 metais balandžio 19 dieną Plaučiškių kaime, Pakruojo rajone.

1928 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, 1937 m. – Kauno aukštesniąją meno mokyklą. 1938 m. rugsėjo 27 d. baigus karo mokyklą suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Mokytojavo Šeduvos Saulės progimnazijoje, 1940–1941 m. – Kelmės V. Putvio-Putvinskio gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metu 1941–1944 m. mokytojavo Kėdainių apskrities Krakių gimnazijoje. 1943 m. sausio mėn. įstojo į LLA, buvo Krakių valsčiaus būrio vadas (slap. Tulpė). Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą mokytojavo Šeduvoje, Radviliškio valsčiuje, dalyvavo antisovietinėje veikloje. 1945 m. suimtas, kalintas Kėdainiuose, 1945–1946 m. – lageryje Vorkutoje, Krasnojarsko krašte. 1947 m. perkeltas į lagerį Tiumenės srityje, vėliau į lagerį Oziorlage, Irkutsko srityje. Nuo 1953 m. tremtyje Sokolovkoje, Šiaurės Kazachstane, kur mokytojavo.

1956 m. grįžęs į Lietuvą J. Švėgžda apsigyveno Pakruojo rajone, Plaučiškių kaime. 1956–1971 m. mokytojavo Rozalimo vidurinėje mokykloje. Rašė eilėraščius, vaizdelius, feljetonus, kuriuose išjuokė to meto negeroves, tapė. Dalyvavo Pakruojo rajono ir Šiaulių zonos tautodailininkų kūrybos parodose. 1993 m. išleido knygelę Kalvės pasakos.

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 359-360. ISBN 978-9955-415-75-6.
2. BALTUŠYTĖ, Vaida. Dailininkas, pedagogas Jonas Švėgžda. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijų pranešimai, Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis. Panevėžys: Tėvynė, 2009, p.174-175. ISBN 978-609-95085-1-1.
3. Švėgžda Jonas. Pakruojo krašto žmonės: biografinis žinynas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2005, p. 128. ISBN 9955-434-01-5.