Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vaišnienė-Marijošiūtė Elona

Mokslų daktarė, visuomenės veikėja

Gimė 1935 metais rugsėjo 13 dieną.

Dr. Elona Vaišnienė – antros bangos lietuvė, daug metų gyvenanti ir dirbanti JAV. Visada ir visur suspėja – yra mokytojavusi šeštadieninėse mokyklose, vasarą dirbusi lietuvių stovyklose (ir dabar yra nuolatinė Neringos stovyklos vasaros pikniko Putnam, CT programos vedėja), rašė lietuviškai spaudai. Dr. Elona Vaišnienė – viena iš tų žmonių, daug dirbusių su ELLA (Estonian, Latvian, Lithuanian Alliance) ir rengusių demonstracijas baltų šalims stengiantis atgauti nepriklausomybę. Jau antroje Krašto Valdyboje iš eilės yra atsakinga už Lietuvių bendruomenės tinklapį.

Du kartus per metus dr. Elona Vaišnienė vyksta dalyvauti Lietuvos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos darbe Vilniuje. Būdama Lietuvoje, Pilietinės visuomenės instituto (direktorius Darius Kuolys) prašymu ji dar skaito paskaitas. Dr. Elona Vaišnienė skaitydama paskaitas jau aplankė 12 Civito klubų. Ji mielai prisideda ir prie Piliečių Santalkos (nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje) veiklos.

Dr. Elona Vaišnienė aktyvi ir amerikietiškų organizacijų veikloje. Buvęs JAV prezidentas J. Carter dr. Eloną Vaišnienę paskyrė atstove į Prezidentinę komisiją išstudijuoti, kaip Amerika yra pasiruošusi mokytis svetimų kalbų, pažinti kitas kultūras, ir patarti Prezidentui, ką reikėtų keisti. Jos straipsnius yra spausdinę New York Times, Christian Science Monitor, Connecticut Post, New Haven Register, Yale Alumni Magazine ir kiti gerai žinomi spaudos leidiniai.

Iki 2007 metų rudens dr. Elona Vaišnienė dirbo Yale universiteto penkių inžinerijos departamentų redaktore. Nuo 2007-ųjų rudens dalyvauja Moterų balsuotojų lygoje, kuri susikūrė prieš 80 metų ir jau vienija daugiau kaip 150 tūkstančių narių (nuo 1973 m. šios organizacijos veikloje dalyvauja ir vyrai). Jau net 10 apskričių Lietuvoje turi Moterų politikių klubus. Dr. Elona Vaišnienė yra kviečiama ten skaityti paskaitas. Aktyvi visuomenininkė mielai dalyvauja ir New Haven, CT apylinkės renginiuose, padeda juos ruošti.

Dr. Elona Vaišnienė yra patvirtinta eiti JAV LB Krašto Valdybos Visuomeninės Tarybos pirmininkės pareigas.

Aktyvią išeivijos ir visuomenės veikėją su Radviliškiu sieja stiprus ryšys. E. Marijošiūtė-Vaišnienė yra garsaus Radviliškio vargonininko ir chorvedžio Antano Marijošiaus vaikaitė, Radviliškyje gimusios pedagogės Kotrynos Steponaitytės ir žinomo dirigento, muzikos pedagogo, kompozitoriaus, profesoriaus Vytauto Marijošiaus duktė. Baigiantis karui, šeima pasitraukė į Vakarus, paskui – į Ameriką. E. Vaišnienę visada stiprino ir drąsino gimtinės prisiminimai, ji puoselėjo lietuvybę savo šeimoje, niekada nepamiršo lietuvių kalbos, aktyviai bendravo su tautiečiais išeivijoje, domėjosi Lietuvos įvykiais.

Permainoms palietus Lietuvą, kraštietė gimtinei ėmė talkinti konkrečiais darbais. Iš pradžių iš užjūrio Radviliškio bibliotekai buvo siunčiami laiškai, knygų siuntos. Pasiūlyta visiškai nauja idėja: kurti žaisloteką daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikams. E. Vaišnienė buvo pirmoji žaislotekos sumanymo rėmėja, atsiuntė ir savo lėšų šiam bibliotekos kampeliui įkurti.

Radviliškio žaisloteka dabar užima du kambarius. Savitai įgyvendinta Radviliškio žaisloteka jau pridaigino 25 kitas didesnes ar mažesnes žaislotekėles (jos veikia kiekvienoje rajono bibliotekoje). Visa tai – išskirtinė dr. E. Marijošiūtės-Vaišnienės dovana vaikystei.

E. Vaišnienė apdovanota Radviliškio rajono Savivaldybės Gerumo angelo apdovanojimu.

2014 m. Elonai Marijošiūtei-Vaišnienei suteiktas Radviliškio miesto garbės pilietės vardas.

Šaltiniai:

1. ŠIMKUVIENĖ-ROSEN, Sigita. Šaunieji New Haven (CT) lietuviai. Iš: Amerikos lietuvis [interaktyvus], [žiūrėta 2009-10-26]. Prieiga per internetą: http://www.alietuvis.com
2. MACYTĖ, Laima. Susitikimų savaitė bibliotekoje. Iš: XXI amžius, 2007, gegužės 30 [interaktyvus], [žiūrėta 2009-10-26]. Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/05/30/kult_07.html
3. Radviliškio miesto garbės pilietė iš užjūrio: [kalbėjosi Elvyra Kovaitė]. Radviliškio kraštas, 2014, nr. 2 (21), p. 27-33. ISNN 1822-0517.