Ateitininkas

Gimė 1896 metais kovo 12 dieną Baukų kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1919 metais gegužės 25 dieną (sušaudytas Daugpilio (Latvija) kalėjime).

Skaityti pramoko namuose. Paaugęs dirbo kalvio padėjėju. 1913 m. pradėjęs gimnazijos mokslą Panevėžio gimnazijoje (4 klasėje). Nuo 1913 m. dalyvavo jaunimo Pavasario organizacijoje, Blaivybės draugijoje. 1915 m. Šeduvos Pavasario kuopa leido rankraštinį laikraštėlį Darželį, kur buvo I. Vaitiekūno eilėraščių ir prozos dalykų. Jis daugiausia rašė eiles, pasirašinėdamas Gironio, rašinėlius – Dundzilos slapyvardžiais.

1917 m. priklausė laisvos Lietuvos slaptai jaunimo organizacijai, kuri spausdino hektografu atsišaukimų, nukreiptų prieš okupantus. Aktyviai dalyvavo Šeduvos jaunimo Artistų mėgėjų kuopelės veikloje.

1918 m. pradėjo organizuoti Krikščionių darbininkų profesinę sąjungą. Artėjant Raudonajai armijai, jis aktyviai priešinosi aušrininkų siekiams dėtis su bolševikais. 1919 m. sausio 27 d. areštuotas. I. Vaitiekūnas buvo kalinamas Panevėžio kalėjime, o artinantis prie miesto Lietuvos kariuomenei, kartu su kitais kaliniais buvo išvežtas į Daugpilį. Gegužės 25 d. I. Vaitiekūnas Daugpilio kalėjime buvo sušaudytas.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 32. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 492.
2. KUKURAITYTĖ, Rita. Ateitininkas Ignas Vaitiekūnas. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijos, įvykusios 2005 m. kovo 18 d. Burbiškyje, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2005, p. 9.