Kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas

Gimė 1916 metais lapkričio 14 dieną Vėriškių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2004 metais rugsėjo 2 dieną, Vadaktuose, Radviliškio rajone.

Mokėsi Vėriškių pradžios mokykloje, Šeduvos Saulės progimnazijoje, Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1935–1940 m. studijavo Kauno universiteto Teologijos fakultete. 1940–1957 m. vikaravo arba klebonavo aštuoniose parapijose, daugiau kaip 40 metų (1957–1999) Vadaktų (Radviliškio raj.) bažnyčios klebonas, nuo 1999 m. – emeritas.

Eiliuoti pradėjo besimokydamas Panevėžio gimnazijoje. Priklausė Meno kuopai, kurios nariai skaitydavo ir aptarinėdavo savo kūrinius, juos įvertindavo vadovas J. Lindė-Dobilas. Daug eilėraščių sukūrė religine tematika. Užrašė apie 15000 įvairių žanrų tautosakos kūrinių. Surinktą tautosaką jis siųsdavo į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Ten saugomi jo rankraščiai su beveik 2 tūkstančiais tautosakos vienetų.

Sūnėno Jono Valantino padedamas, kunigas išleido net 24 savo knygeles: poezijos, monografijų, tautosakos, publicistikos ir pamokslų.

Tarp jų – poezijos knygelės: Jaunystė uždarame sode (1940), Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis eilėraščiuose (1997), Eilių vainikas Šv. Kazimierui ir Lietuvos krikščionybei (1997), Dovana Tėvynei (1997), Dievo atėjimas (1998), Eilėraščiai kunigams (1998), Švenčių posmai (1998), Nuo Palėvenės lig Vadaktų (1998), Pintinė trupinių (1998), Nuo jaunystės lig senatvės (2001), Šeduvių dovana arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (2002), Senatvės eiliavimai (2003). Parašytos dvi monografijos: Didysis Biržų visuomenininkas kan. J. Rimkus-Rimkevičius (1999) ir Istorinė Vadaktų parapijos apžvalga (1999). Išleistos tautosakos knygelės: Pasakų kraitė (1999), Pasakos, sakmės, atsitikimai (2000), Tautos išmintis, arba patarlės, priežodžiai (2000), Ką pasakojo mūsų senoliai (2000), Liaudiški pasakojimai (2000), Dalelė iš pasakojamosios tautosakos lobyno (2001), Pluoštas senovinių dainų (2001), Sakmės, anekdotai, smulkioji tautosaka (2001). Išleista publicistikos knygelė Septyneri metai su „Tėviškės aidais“ ir pamokslų rinktinė Nutieskime kelią Viešpačiui Dievui (2001).

Gal ne visi Antano Valantino leidiniai vienodai vertingi, nėra svarbus ir jų skaičius ar apimtis. Tačiau kunigas Vadaktų parapijoje buvo gerbiamas ir mylimas už jo paprastus, bet nuoširdžius eilėraščių posmus, už meilę lietuvių liaudies dainai, už atjautą kaimo žmogui. 1997 m. Valantinas Antanas buvo išrinktas Radviliškio rajono Sidabravo seniūnijos Metų žmogumi.

Šaltiniai:

1. Kunigo Antano Valantino takais...: prisiminimai, pasakojimai, surinkti kraštotyrinėje ekspedicijoje. Sudarė Vilma Merkytė. Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2006, 46 p. ISBN 978-9955-9951-1-1.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 493-494. ISBN 9955-579-12-9.