Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vonsavičius Vytautas

Geologas, geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras

Gimė 1929 metais kovo 18 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1991 metais gegužės 21 dieną Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

 

1936–1941 m. lankė pradžios mokyklą, o 1941–1943 m. gimnaziją Šeduvoje. 1948 m. baigė Panevėžio I-ąją berniukų gimnaziją ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos skyrių. 1953 m. dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institute, nuo 1957 m. organizavus Lietuvos TSR geologijos valdybą, buvo pervestas dirbti vyriausiuoju geologu. Nuo 1973 m. kartu buvo ir valdybos viršininko pavaduotoju. 1969 m. parengė disertaciją skirtą pietvakarių Pabaltijo kvartero nuogulų sandarai, už kurią 1970 m. jam buvo suteiktas geologijos-mineralogijos mokslų kandidato laipsnis. V. Vonsavičius, remdamasis morenų litologija, nuogulų akumuliacijos dėsningumais, daugiausia gilinosi į kvartero nuogulų sandarą ir stratigrafiją, daug dėmesio skyrė prekvartero ir kvartero paleopaviršių reljefui atkurti. Nuo 1984 m. V. Vonsavičius grįžo dirbti į Geologijos institutą, kur vadovavo kvartero sektoriui, 1988 m. šį sektorių panaikinus, dirbo vadovaujančiu moksliniu bendradarbiu regioninės geologijos skyriuje. Jis daug prisidėjo sudarant Pabaltijo kvartero nuogulų žemėlapius ir tobulinant jų sudarymo metodiką, kuriant geologijos terminus.

1973 m. jam suteiktas nusipelniusio geologijos darbuotojo vardas. 1984 m. kartu su kitais kolegomis iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos suteiktas TSRS valstybinės premijos laureato vardas už Pabaltijo geologinio turinio žemėlapių paruošimą. Jis taip pat domėjosi krašto ir mokslo istorija, geologų kalbos kultūra, jaunimo ugdymu. Buvo aktyvus etnografinio ansamblio narys.

Šaltiniai:

1. Vonsavičius Vytautas. Prieiga per internetą: http://www.lgeos.lt/index.php/lgs-veikla/knyga-lietuvos-geologai/68-lietuvos-geologai-v