Į Pradžią Teisės aktai Skaitykliu isdavimo naudojimo tvarka Skaitykliu isdavimo naudojimo tvarka

PATVIRTINTA
                                                                                             Radviliškio raj. savivaldybės
Viešosios  bibliotekos direktorės Aldonos Januševičienės
               įsakymu Nr.  14 B / 2014 12 05
    

RADVILIŠKIO RAJ. SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio raj. savivaldybės viešosios  bibliotekos (toliau – Radviliškio viešoji  biblioteka) elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarką, vartotojų ir Radviliškio viešosios bibliotekos teises bei atsakomybę.
2.  Šis Aprašas yra tvirtinamas  Radviliškio raj. savivaldybės viešosios  bibliotekos direktorės   įsakymu.
3.  Šis Aprašas yra Radviliškio viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklių, patvirtintų Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės 2011 12 12 d įsakymu „Dėl Radviliškio raj. savivaldybės viešosios  bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo“, dalis, nustatanti specialią Skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarką, aptarnaujant vartotojus.
4. Nesusipažinęs ir nesutikdamas su šiuo Aprašu vartotojas negali naudotis Skaitykle.

II. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO TVARKA

5. Skaityklė gali būti išduodama naudotis vietoje tik registruotam Radviliškio viešosios bibliotekos vartotojui, ją užsakius:
5.1. Radviliškio viešosios bibliotekos portale “www.ibiblioteka.lt” (toliau – Portalas);
5.2. Radviliškio viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge (toliau - WWW-OPAC);
5.3. Vartotojas gali užsisakyti tuščią arba su įdiegtais jam reikalingais dokumentais    Skaityklę.
6. Vartotojas užsakytą Skaityklę atsiima užsakymą priėmusiame fonde.
7. Skaityklės išdavimo metu vartotojas privalo pasirašyti išdavimo dokumentus, patvirtindamas susipažinimą su šio Aprašo nuostatomis ir Skaityklės naudojimosi sąlygomis.

III. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ NAUDOJIMAS

 8. Vartotojas Skaitykle gali naudotis tame Radviliškio viešosios bibliotekos skyriuje, kuriame ją užsisakė.
9. Skaitykle vartotojas gali naudotis iki Radviliškio viešosios bibliotekos darbo laiko pabaigos, taip pat ją rezervuoti rytdienai.
10. Vartotojas, sutikdamas su Apraše nustatyta tvarka, privalo Skaitykle naudotis atsakingai, rūpestingai, laikydamasis saugos reikalavimų, grąžinti ją sveiką, tinkamą naudoti, su visais perduotais priedais, jeigu tokie buvo perduoti.
11. Skaityklė negali būti perduodama naudotis tretiesiems asmenims.
12. Vartotojui draudžiama Skaityklėje esančiu kūrinius padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete) ar kitaip juos platinti bei juos naudoti reklamai ar komerciniais tikslais.

IV. RADVILIŠKIO BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojas, išduodamas Skaityklę, turi:
13.1. patikrinti, ar Skaityklės baterija įkrauta;
13.2. įrašyti elektronines knygas, užsakytas kartu su Skaitykle;
13.3. suteikti konsultaciją vartotojui, kaip naudotis Skaitykle;
13.4. pateikti pasirašyti Skaityklės išdavimo dokumentus;
13.5. vartotojui grąžinus Skaityklę, patikrinti Skaityklės ir jos priedų, jeigu jie buvo išduoti, eksploatacinę būklę;
13.6. ištrinti iš Skaityklės įrašytas elektronines knygas; tai pat ir paties skaitytojo diegtus dokumentus.
13.7. patvirtinti Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimo faktą, jei Skaityklė ir jos priedai yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsiskaitęs šio Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

V. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ GRĄŽINIMAS

14. Skaityklės grąžinimas patvirtinamas, jei išduota Skaityklė yra nesugadinta ir tinkama toliau naudoti bei yra grąžinami kartu su ja visi išduoti priedai, jeigu tokie buvo išduoti.
15. Jei vartotojas grąžina sugadintą Skaityklę ar grąžina be visų ar kai kurių priedų ar grąžinami priedai yra sugadinti, Skaityklės ar jos priedų grąžinimas nepatvirtinamas, laikinai apribojama teisė užsakyti Skaityklę iki bus atlyginta žala.
16. Jei vartotojas prarado ar nepataisomai sugadino Skaityklę ar vieną iš jos priedų, jeigu tokie buvo išduoti:
16.1. jis privalo Skaityklę ar priedą pakeisti tokiu pačiu arba lygiaverčiu;
16.2. jei neįmanoma pakeisti tokiu pačiu arba lygiaverčiu, jis privalo sumokėti Skaityklės ar jos priedų įsigijimo vertę;
17. Jei vartotojas grąžina pažeistą (-us) (subraižytą, įskeltą ir pan.), tačiau toliau tinkamą naudoti Skaityklę ar jos priedus, jeigu tokie buvo išduoti, jis privalo atlyginti Skaityklės ar jos priedų taisymo/remonto išlaidas.
18. Jei vartotojas neatlygina Radviliškio bibliotekai padarytos žalos, kaip nustatyta šio Aprašo 16-17 punktuose, padaryta žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.  
19. Jei išduota Skaityklė neveikia, vartotojas privalo nedelsiant informuoti Radviliškio bibliotekos atsakingą darbuotoją. Šiuo atveju dėl Skaityklės neveikimo, kuris nesusijęs su vartotojo veiksmais ir jei Skaityklė neveikia ne dėl jo kaltės, o dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, jis neprivalo Radviliškio bibliotekai atlyginti nuostolių.
20. Skaityklės grąžinimas patvirtinamas tik tada, kai yra padengiamos Skaityklės ar jos priedų, jei tokie buvo išduoti, įsigijimo ar taisymo išlaidos.
21. Informacija apie Skaityklės ir/ar jos priedų įsigijimo vertę, nurodoma Skaityklės išdavimo dokumentuose.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Radviliškio viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis.
23. Šio Aprašo pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
24. Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.