Lietuvių kalbos šventę sutinkant

Koks talpus gimtasis žodis – nesuskaičiuojamas, neaprėpiamas, neišmatuojamas... Jame – ir visas Lietuvos kelias, ir kiekvieno mūsų žingsniai.

Kovos ir tremtys, laimėjimai ir praradimai, išbandymai ir viltys, motinos lopšinė ir liaudies daina, senasis paprotys ir nūdienė šventė, pageltęs senasis elementorius ir milijonai dabartinių knygų, amžinas gero žmogaus ir gražios tėvynės ilgesys, pagarba protėviams ir pirmas kūdikio garsas. Tai – ištikimiausias gyvenimo vedlys, didžiausia vertybė, tvirčiausia sąsaja su ištakomis, su gimtine... Neišmatuosi, neišvardysi, neaprėpsi nei gimtojo žodžio talpos, nei  jo gylio, nei reikšmės. Kas širdin įdėta ir joje šventai saugoma, yra nepavaldu jokiems matams. Ir neišraunama, laiko neužklojama, į nieką neiškeičiama.

 

Iš čia – pagarba, padėka gimtajam žodžiui, visiems, jį kartu su laisve nešusiems į mūsų dabartį, jį puoselėjusiems ir tebeauginantiems. Graži, prasminga to išraiška – Seimo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva kasmet, vasario 16–kovo 11 dienomis, rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Labai simboliška, kad būtent tuo laiku, tarp Lietuvos valstybės atstatymo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datų. Gimtoji kalba ir laisvė – dvynės, ilgaamžės mūsų istorijos susietos į neatidalomą vienį. Mūsų didžiausias džiaugsmas, mūsų kilniausias pasididžiavimas.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie jos sklaidos, prie tautiečių telkimo. To siekiama ne tik Lietuvoje, bet įtraukiant ir viso pasaulio lietuvius, kur jie begyventų, kokiais likimo keliais bekeliautų.

Taigi ši jautri, jau tradicinė iniciatyva vasario 16–kovo 14 dienomis mus visus kviečia susiburti po gimtuoju žodžiu ir švęsti jo gražią šventę. Pastarosios apraiškų, formų, turinio įvairenybių šiemet numatoma daug ir Viešojoje bibliotekoje, ir visame rajone. Tiesa, tebesitęsiančio karantino apsuptyje, vadinasi, iš esmės – virtualioje erdvėje. Užtat tie renginiai galimi ilgiau, negu minėtų datų atribota atkarpa: tradicijos iniciatoriai, atsižvelgdami į pandemijos situaciją, pasiūlė Lietuvių kalbos dienoms skirtą veiklą organizuoti vasario–gegužės mėn., susiejant ją dar ir su Archyvų metais, kuriais Seimas paskelbė 2021-uosius. 

Pasitinkame išskirtines šventes, iškilias ir iškalbingas progas. Savo skaitytojus, mūsų bibliotekų lankytojus, bičiulius, visus krašto žmones kviečiame jose aktyviai dalyvauti, patirti jų skleidžiamą džiugesį. Tegul tai Jums padės geriau suvokti, giliau pajusti, kokį svarbų vaidmenį mūsų valstybei, nepriklausomybei, tautos likimui turėjo lietuvių kalba. Juk, kaip sakė poetas Justinas Marcinkevičius, „Gimtųjų žodžių apkabintas, / Aš gyvas kalboje.“

Radviliškio viešoji biblioteka