Prelatas

Gimė 1878 metais rugpjūčio 23 dieną Apse, Baltarusijoje.

Mirė 1955 metais lapkričio 13 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Pradžios mokslą rusiškai ėjo Debeikiuose privačiai, o egzaminus iš jo laikė Anykščiuose. Šiaulių gimnazijon pasiruošė taip pat privačiai. Baigęs Kauno kunigų seminariją nuo 1901 m. dirbo Šėtos ir Darbėnų vikaru, platino draudžiamąsias lietuvių knygas. 1902–1905 m. Alūkstos vikaras, organizavo lietuvių chorą, meno sekciją. 1905 m. Salų, o 1906–1910 m. Vabalninko vikaras; čia dirbdamas įsteigė draugijų, ūkininkų būrelių, knygynų, švietimo kursus, platino lietuvių spaudą. Nuo 1907 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys. 1910–1925 m. buvo Raseinių vikaras, po I pasaulinio karo – vienas iš gimnazijos steigėjų, jos pirmasis direktorius. 1926 metais atkeltas į Šeduvą klebonu, įsikūrus Panevėžio vyskupijai ir vyskupu tapus Kazimierui Paltarokui, buvo paskirtas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku, o nuo 1940 m. – tos pačios kapitulos prelatu. Bendradarbiavo katalikų ir dešiniosios krypties spaudoje. 1951 m. suimtas, Ypatingojo pasitarimo nutarimu kalintas lageryje, 1954 m. paleistas.

Šaltiniai:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas. Karosas Mykolas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 9. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 482. ISBN 5-420-01591-9.
2. ANTANAITIS, Bronius. Prelato aureolė. Radviliškio kraštas, 2011, nr. 1 (14), p. 13-18. ISNN 1822-0517.