Tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas

Gimė 1835 metais spalio 26(14) dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė apie 1916 metus Talsuose, Latvijoje.

Pradžios mokslą išėjo namuose. 1857 m. baigęs Šiaulių gimnaziją buvo namų mokytojas Kauklių dvare (prie Pušaloto). 1858–1862 m. studijavo Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. Su kitais studentais lietuviais sukūrė nelegalų būrelį, kurio tikslas buvo rengti lietuvių kalba elementorius, Lietuvos istorijos ir kitus vadovėlius. Apie 1862 m. J. Koncevičiaus būrelis pradėjo leisti rankraštinį laikraštėlį su moto Kol saulė užtekės, rasa akis išės.

Dėl ėjusio Lietuvoje 1863–1864 m. sukilimo, prie kurio prisidėjo kiti J. Koncevičiaus kuopelės nariai, J. Koncevičius dar keletą metų dirbo Maskvoje ir tik apie 1865 m. išsikėlė į Latviją. Iš pradžių mokytojavo Kuldingoje (bent 1880, 1881 m. ir kitais metais), paskui Rygoje (1884 m. ir vėliau), po to Talsuose, kur dirbo ir 1905 m. revoliucijos metu, dar ir 1910 m.

Kunigo A. Juškos (Juškevičiaus) paragintas rinko lietuviškas dainas, kitą tautosaką ir atidavė kunigo broliui J. Juškai. Bendradarbiavo Aušroje, Lietuvių laikraštyje, Varpe, Vilniaus žiniose, Ūkininke, Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje. Tilžėje leistame leidinyje Mitteilungen der Litauschen literarischen Gesellschaft skelbė lietuvišką tautosaką, straipsnius lietuvių ir latvių kalbų klausimais, išspausdino A. Bezzenbergerio 16–17 a. lietuvių spaudos apžvalgos papildymą (t., 1 sąs. 3, 1880 m.) ir 19 a. Rusijos teritorijoje iki spaudos draudimo išleistų lietuviškų knygų sąrašą Medžiaga lietuvių bibliografijai (t. 2, sąs. 7, 1883 m.). Rengė spaudai lietuvišką chrestomatiją (rankraštis neišliko). Pasirašinėjo slapyvardžiais ir kriptonimais: I. K. S., Šeštokas J. K., Šeduvietis, Leišis S.

Šaltiniai:

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 3. Chicago: Kultūros Fondas, 1965, p. 400-403.
2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 457. ISBN 978-5-420-01600-1.
3. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 234. ISBN 9986-23-117-5.
4. JUKNEVIČIUS, Petras. Bibliografas, tautosakininkas Jonas Koncevičius. Jais garsus Daugyvenės kraštas. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2008, p. 9-12. ISBN 978-9955-850-01-4.