Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Masilionis Pranciškus

Kunigas, poetas

Gimė 1902 metais vasario 26 dieną Pažosiuose, Pasvalio rajone.

Mirė 1980 metais spalio 14 dieną Šiauliuose.

Baigė Panevėžio gimnaziją. 1927 m. Lietuvos universitete baigė filosofiją ir teologiją, įšventintas kunigu. 1927–1929 m. Panevėžio katedros vikaras, Panevėžio kurijos kancleris, Panevėžio amatų ir ruošos mergaičių mokyklos kapelionas. 1930–1931 m. ir 1937–1938 m. studijavo teologiją ir filosofiją Jėzuitų kolegijoje Innsbrucke. 1933–1937 m. Kauno arkivyskupijos Maldos ir vyrų apaštalavimo sąjungos direktorius. Nuo 1939 m. kunigas Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šiauliuose. 1948 m. sovietų valdžiai bažnyčią uždarius, iki 1952 m. buvo Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios Karsakiškyje administratorius. 1953–1960 m. dirbo Palėvenėje, 1960–1967 m. Saločiuose, 1967–1969 m. Vyžuonose, 1969–1977 Krikliniuose, nuo 1977 m. Sidabrave ir Dapšioniuose (Radviliškio r.).

Periodinėje katalikų spaudoje paskelbė religinės tematikos straipsnių, vedė rekolekcijas įvairiose parapijose, katekizavo vaikus ir jaunimą. SSRS okupacijos metais slapta vedė rekolekcijas kunigams, klierikams, vienuolėms. 1947 m. įkūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją darbui su vaikais, jaunimu. Pogrindinio kunigų Eucharistinio sąjūdžio iniciatorius; subūrė kunigų grupę, kuri vėliau aktyviai gynė tikinčiųjų teises. Už aktyvią religinę veiklą sovietų okupacinė valdžia buvo atėmusi kunigo registracijos pažymėjimą.

Parašė ir savilaida išleido religines knygas: Meilės Magnificat (8 d. rekolekcijos), Konferencijos (2 t.), Malda (2 t.), Mintys apie kunigystę, Eucharistinis Jėzus, eilėraščių rinkinį Jaunoms širdims, poemas Gėlės nuo motinos kapo, Pirmosios Kalėdos, eilėraščių rinktinę Per aukas į garbę (išl. Cicero 1990).

Šaltiniai:

1. ŠULIAUSKAITĖ, Gerarda Elena. Masilionis Pranciškus. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 377. ISBN 978-5-420-01646-6.
2. KARALIŪTĖ, Asta; JUKNEVIČIUS, Petras. Kunigas Pranciškus Masilionis. Krašto dvasininkai: sielovada ir visuomeninė veikla: konferencijos, įvykusios 2003 m. gruodžio 12 d., pranešimų tezės. Panevėžys: Sagra, 2003, p.12-13.
3. LABANAUSKAS, Ramūnas. Tėvas Pranciškus Masilionis – Eucharistinio kunigų sąjūdžio organizatorius. Iš: XXI amžius [interaktyvus], žiūrėta [2009-10-28]. Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/01/atmi_01.html