Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Rauda-Špeil Petras

Kunigas, garbės kanauninkas

Gimė 1894 metais kovo 23 dieną Radviliškyje.

Mirė 1974 metais kovo 7 dieną Svėdasuose, Anykščių rajone.

Tėvai buvo paprasti darbininkai, darbštūs, sąžiningi ir labai religingi žmonės. Tebebuvo gyvi 1863 m. sukilimo prisiminimai ir vyskupo M. Valančiaus paraginimai: neleisti vaikų į rusiškas mokyklas, todėl ir P. Rauda mokėsi pas kaimynų dukterį. 1904 m. pavyko įstoti į Šiaulių gimnaziją. Baigęs penkias klases, P. Rauda įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1917 m. kovo 25 d.

1918 m. Joniškio parapijoje buvo įsteigta 12 pradinių mokyklų, o pačiame Joniškyje – gimnazija. Kunigui P. Raudai buvo pavesta dėstyti tikybą visose šiose mokyklose. Vėliau buvo paskirtas į Žagarę  „Saulės“ progimnazijos kapelionu. Pasibaigus karui į Žagarę buvo perkelta lietuvių našlaičių prieglauda, ir vikarui P. Raudai pavedama rūpintis šių vaikų dvasiniais reikalais. 1926–1928 m. P. Rauda studijavo Kauno universitete. Gavęs teologijos licenciato laipsnį, 1928 m. jis išvyko į Uteną kapelionauti „Saulės“ gimnazijoje. 1934 m. tom pačiom pareigom iškeltas į Zarasus, kur užsibuvo ilgiausiai – iki 1940 m. 1940 m. panaikinus tikybos pamokas P. Rauda paskiriamas Utenos parapijos klebonu. 1944 m. vyskupas K. Paltarokas jį pakėlė į garbės kanauninkus ir paskyrė Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi. Bet P. Raudą pradeda persekioti sovietinis saugumas, ir jis išvyksta dirbti į Klovainius. Kažkokiu reikalu važiuodamas iš Klovainių į Šeduvą patyrė avariją, o pasveikęs dirbo Pamūšyje, ten areštuojamas ir teismo sprendimu 8 metams neteko laisvės. Lageryje P. Rauda stengėsi palaikyti likimo draugų dvasią.

1954 m. atlikęs bausmę kunigas Petras Rauda grįžo ir buvo paskirtas klebonu į Anykščius, o 1956 m. – į Biržus. 1957 m. už dienoraštį, kuriame aprašė tardymus, buvo antrą kartą suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti. Į laisvę paleistas 1962 m., netekęs sveikatos. Iškeliavo kunigas Petras Rauda pas savo Viešpatį 1974 m. kovo 7 d. Kunigas mokėjo 6 užsienio kalbas. Yra išleidęs knygą „Kristus – Dievas“. Po mirties, 2000 metais, išleisti jo atsiminimai „Nesuprantami mums tavo, viešpatie, keliai“.

Šaltiniai:

1. JUODAGALVYTĖ, Jurgita. Kanauninkas Petras Rauda. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijų pranešimai. Panevėžys: Tėvynė, 2009, p. 12-14. ISBN 978-609-95085-1-1.