Pedagogas, prelatas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas

Gimė 1887 metais liepos 2 dieną Miežaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1959 metais sausio 15 dieną Salantuose, Kretingos rajone.

Įšventintas kunigu 1911 m. birželio 20 d. Petrapilio dvasinėje akademijoje buvo gavęs teologijos magistro laipsnį. Nuo 1918 m. buvo Telšių „Saulės“ gimnazijos pirmasis direktorius (kurį laiką ir Telšių mokytojų kursų vedėjas), nuo 1927 m. Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius. 1928 m. pakeltas prelatu. Įsteigus Telšių kunigų seminariją, joje dėstė Šventą raštą, archeologiją ir graikų kalbą. Buvo kurijos viceoficiolas ir turėjo kitų pareigų. Seminariją uždarius, klebonavo Salantuose.

Išspausdino krikščioniškosios archeologijos studiją „Krikščionių senovė“ (1938). Šioje studijoje, atsirėmęs pirminiais šaltiniais ir kruopščiai sutelktais naujaisiais mokslo duomenimis, išdėstė dogmų istoriją. Rašė „Tiesos kelyje“, „Spaudoje ir Gyvenime“, „Žemaičių Prieteliuje“.

Šaltiniai:

1. MATULIS S. Simaitis Antanas. Lietuvių enciklopedija. T. 27. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1962, p. 447.