Režisierius, kultūros darbuotojas, knygnešys

Gimė 1862 metais vasario 23 dieną (kovo 7) Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Mirė 1943 metais gruodžio 3 dieną Subatėje, palaidotas Obeliuose, Rokiškio rajone.

Pasimokęs valdinėje pradžios mokykloje, sulaukęs 16 m., pradėjo tarnauti Baisogalos klebonijoje pas kunigą A. Daugėlą. Pastarojo brolis jį 1880 m. pasikvietė į Peterburgą. Čia dirbo Peterburgo katalikų katedroje zakristijonu bei vargonininko padėjėju. Organizavo Peterburge gyvenusių lietuvių chorus. Priklausė legalioms lietuvių draugijoms, taip pat nelegaliai „Lietuvių skaitymo“ draugijai, kuri rūpinosi spaudos platinimu ir nelegalaus hektografuoto literatūros, mokslo ir politikos mėnesinio žurnalo „Žiburys“ leidimu. Jis organizuodavo šio žurnalo spausdinimą, slėpė hektografą.

Naudodamasis savo patogiomis oficialiomis pareigomis ir legalia visuomenine veikla, dar XIX a. 9-10 dešimtmečiais sutvarkė kone reguliaraus lietuviškos spaudos pristatymo į Peterburgą reikalus. Iš pradžių spaudą jam veždavo su reikalais atvykstantys kraštiečiai, prekybininkai. Vėliau naudojosi kunigų A. Vytarto ir F. Lelio, kurie įduodavo spaudą pažįstamiems jaunuoliams, vykstantiems mokytis į Peterburgą, paslaugomis. Jaunuoliai net nežinodavo, ką veža. Kilus pavojui, susirado kitą spaudinių gavimo kelią. Parašydavo laišką į Tilžę, iš ten spaudinius per Stokholmą nusiųsdavo į Vyborgą. Lietuvis Z. Malinauskas, gyvenęs Vyborge, padėdavo atvežti į Peterburgą.

Atgabentą spaudą J. Zauka slėpdavo pačioje katedroje. Kai pajuto pavojų knygas ir laikraščius ėmė slapstyti už altorių, katedros bokšte sienų urvuose ant katedros. Ten ir studentai savo knygas slėpdavo su jo žinia. Išvažiuodamas visų daiktų nė nebeatrado, nes užmiršo, kuriame urve paslėpęs buvo. Ten buvo nemažai Daukanto „Būdo...“ egzempliorių, kitų knygų. Daug jų išplatindavo atėjusiems į katedrą lietuviams inteligentams bei paprastiems žmonėms. Iš JAV „Vienybę lietuvninkų“ atsiųsdavo kunigas A. Burba. Savo prisiminimuose rašė, kad 1895 m. padėjo Maironiui gauti Tilžėje išspausdintus „Pavasario balsus“. Platino ne tik katalikiškus, bet ir socialistinio turinio laikraščius – stengėsi patenkinti skirtingus Peterburgo lietuvių visuomenės poreikius. Nuo 1931 06 04 paskirta 75 Lt valstybinė pensija.

Šaltiniai:

1. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 120-121. ISBN 978-609-8034-00-4.