Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2024 m.

1 d.

100 m., kai (1924) Miežaičiuose gimė ir 75 m., kai 1949 m. rugpjūčio 13 d. žuvo kautynėse Užpelkių miške Vytautas (Svajūnas, Vytenis) Šniuolis , Lietuvos laisvės kovų dalyvis.

85 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Albinas Petrauskas, choro dirigentas, pedagogas, profesorius. Mirė 2017 m. birželio 7 d. Kaune.

2 d.

90 m., kai (1934) Juodupiuose gimė Adelė Zakienė, inžinierė technologė, zootechnikos mokslų daktarė.

65 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Laima Janušonytė-Steinhoff, sporto žurnalistė, Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidentė.

3 d.

80 m., kai (1944) Aušrėnuose gimė Romualdas Bitė, lengvaatletis, slidininkas, treneris, sporto organizatorius, Vilniaus olimpiečių klubo prezidentas.

80 m., kai (1944) Radviliškyje gimė Algimantas Žukas, žurnalistas. Mirė 2001 m. kovo 23 d. Vilniuje.

4 d.

235 m., kai (1789) Sirtaičiuose, Telšių r., gimė ir 170 m., kai 1854 m. rugsėjo 20 d. Šiluvoje, Rasenių r., mirė Juozapas Rupeika, vertėjas, kunigas, ilgą laiką kunigavęs Šeduvoje.

75 m., kai (1949) Pagarduvių k. gimė Vladas Petravičius, dailininkas, keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

70 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Edmundas Gaubas, medžio drožėjas.

25 m., kai (1999) Kaune mirė Julius Duršliokas, vargonininkas, dainininkas, chorvedys. Gimė 1911 m. spalio 14 d. Daužnagiuose.

20 m.,  kai ( 2004) Vilniuje mirė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Gimė 1932  m. vasario 17 d. Augmėnų k.

5 d.

70 m., kai (1954) Šiaulėnuose gimė Rita Jonaitytė, architektė.

6 d.

115 m., kai (1909) Slibinuose, Vilkaviškio r., gimė Bronė Katinienė, pedagogė, dirbo Radviliškyje. Mirė 2006 m. spalio 1 d. Vilniuje.

13 d.

75 m., kai (1949) Šiaulėnuose gimė Rita  Dambrauskaitė –  Jancevičienė, pedagogė, poetė. Mirė 2017m. birželio 9 d. Vilniuje.

14 d.

85 m., (1939) Radviliškyje gimė Feliksas Rimkevičius, locmanas, jūros kriauklių kolekcininkas. Mirė 2010 m. birželio 27 d. Klaipėdoje. 

15 d.

65 m., kai (1959) Salantuose, Kretingos r.  mirė Antanas Simaitis, prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Miežaičių k.

17 d..

150 m., kai (1874) Grinkiškyje gimė Jonas Gregorauskas, scenografas. Mirė 1946 m. (mėnuo, diena nėra žinoma) Kaune.

140 m., kai (1884) Veleniškiuose Biržų apsk. gimė Julijonas Šakenis, kunigas, nuo 1934 m. – Grinkiškio klebonas, vėliau – altaristas Radviliškyje. Mirė 1962 m. vasario 17 d.  Radviliškyje.

18 d.

215 m., kai (1809) Auksučiuose gimė Aleksandras Griškevičius, mokslininkas, filosofas, išradėjas, orlaivių konstruktorius, aviacijos Lietuvoje pradininkas. Mirė 1863 m. vasario  11 d. Viekšniuose, Mažeikių r.

20 d.

130 m., kai (1894) Komariškėse gimė Juozas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Mirė 1941 m. birželio 22 d. Červenėje, Gudija (Baltarusijoje).

28 d.

90 m., kai (1934) Valinėje  gimė Vytautas Barauskas, poetas, prozininkas, publicistas, žurnalistas, redaktorius. Mirė 2015 m. kovo 22 d. Vilniuje.

30 d.

15 m., kai (2009) Vilniuje mirė Petras Narbutas, gydytojas, chirurgas, docentas, mokslų daktaras. Gimė 1927 m. sausio  30 d.  Vadaktuose.

VASARIS

3 d.

90 m., kai (1934) Kubiliūnuose  gimė Pranas Jučas, inžinierius, mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

5 d.

95 m., kai (1929) Grinkiškyje gimė Albertas Vitkus, gydytojas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

6 d.

95 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Viktoras Turčinskas, dailininkas.

9 d.

115 m., kai (1909) Baisogaloje gimė Juozas Monkevičius-Monkus, teatro aktorius, režisierius. Mirė 1943 m. rugsėjo 25d. Kaune.

11 d.

90 m., kai  (1934) Želmenuose ( Jurbarko r.) gimė Antanas Mikelis, žurnalistas, ilgametis rajono laikraščio redaktorius, jumoreskų ir anekdotų knygų autorius. Mirė 2005 m. gegužės 25d.  Radviliškyje.

80 m., kai (1944) Skomaičiuose gimė Vytautas Damaševičius, Lietuvos kino ir televizijos režisierius, operatorius. Mirė 2021 m. gruodžio 9 d. Vilniuje.

5 m., kai (2019) Panevėžyje mirė Julius Beinortas, inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės  Akto signatas. Gimė 1943 m. vasario 11 d. Kačiuškių k.

12 d.

75 m., kai (1949) Kairėnėliuose gimė Feliksas Paškevičius, medikas, teisėjas, treneris, mokytojas, rašytojas.

14 d.

20 m., kai (2004) Vilniuje mirė ir palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė, tekstilininkė. Gimė 1927 m. balandžio 1d.  Januškonių k., Radviliškio r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17 d.

110 m., kai (1914) Grinkiškyje gimė ir 20 m., kai 2004 m. mirė Kostas Narkevičius, dailininkas,  skulptorius.

20 d.

95 m., kai (1929) Šašeliuose  gimė Viktoras Bartkus, pedagogas, kraštotyrininkas.

21 d.

 90 m., kai (1934) Augmėnuose gimė Bronius Vintys, inžinierius, gamybos organizatorius.

22 d.

70 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Pranas Sluckus, Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities generolo Povilo Plechavičiaus Šiaulių 6-osios rinktinės Radviliškio 1–osios šaulių kuopos vadas, Radviliškio miesto Garbės pilietis. Mirė 2022 m. gegužės 17d. Radviliškyje.

23 d.

85 m., kai (1939)  Linksmėnuose (Joniškio r.) gimė Birutė Paškūnaitė, ekonomistė, kraštotyrininkė, gyveno ir dirbo Daugėlaičiuose. Mirė 2008 m. gruodžio 15 d. Linksmėnuose.

28 d.

85 m., kai (1939) Giedraičiuose gimė Aleksandras Šidlauskas, poetas, literatūros tyrinėtojas, kraštotyrininkas, kritikas.

KOVAS

1 d.

340 m., kai (1684) Šeduvos apylinkėje, prie Šakos upės, gimė Jonas Pašakauskis  (Pošakovskis, Poszakowski), istorikas, kalendorių rengėjas, literatas. Mirė 1757 m. birželio 3 d.  Nesvyžiuje, Baltarusijoje.

90 m., kai (1934) Augmėnuose gimė Vincas Kisarauskas, tapytojas, grafikas, scenografas, ekslibrisų kūrėjas, meno kritikas. Mirė 1988 m. spalio 27 d.  Niujorke, JAV, palaidotas Vilniuje.

3 d.

85 m., kai (1939) Vakarų (Vertimų) k. gimė Algirdas Budrys, klarnetininkas, kultūros ir meno veikėjas, pedagogas, profesorius, Radviliškio krašto garbės pilietis.

5 d.

115 m., kai (1909) Paežeriuose gimė Izidorius Jonaitis, inžinierius architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. birželio 7 d. Sidnėjuje, Australijoje.

6 d.

65 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Irena Bakanauskienė, vadybos teoretikė, profesorė, socialinių mokslų daktarė.

7d.

160 m., kai (1864) Prastavoniuose  gimė Juozas Masiulis, knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1940 m. kovo 26 d. Panevėžyje.

10 d.

75 m., kai (1949) Radviliškyje gimė Irena Valikonytė, istorikė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

12 d.

20 m., kai (2004) JAV mirė Kostas Dočkus, metalurgijos ir chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1916 m. rugsėjo 12 d. Pavartyčiuose.

13 d.

95 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Ina Kristina Nenortienė-Šimėnaitė, gydytoja, menininkė.

65 m., kai (1959) Rusnėje, Šilutės r. gimė Mindaugas Capas, aktorius. Gyveno Radviliškyje.

16 d.

95 m., kai (1929) Laboje gimė Vytautas Šenauskas, kraštotyrininkas, muziejininkas. Mirė 2007 m. lapkričio 27 d. palaidotas Dambavos kapinėse.

17 d.

145 m., kai (1879) Paberžėliuose gimė Kazimieras Vasiliauskas, inžinierius, profesorius, akademikas. Mirė 1957 m. lapkričio 24 d. Kaune.

18 d.

95 m., kai (1929) Šeduvoje gimė Vytautas Vonsavičius, geologas, geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras. Mirė 1991 m. gegužės 21 d. Vilniuje.

20 d.

150 m., kai (1874) Trakų k., Pašušvio vlsč., tuometinėje Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) gimė Jonas  Pakatinskas (Pakatiliukas), knygnešys. Mirė 1936 m. ( mėnuo, diena nežinoma).

95 m., kai (1929) Mikailiškių k. gimė Petras Brazauskas, tautodailininkas, medžio drožėjas, fotografas, inžinierius. Mirė 2003 m. lapkričio 15 d. Skuode.

21 d.

75 m., kai (1949) Šeduvoje gimė Genovaitė Balčiūnienė-Abromaitytė, pedagogė, poetė. Mirė 1997 m. rugpjūčio 15 d. Utenoje.

23 d.

135 m., kai (1889) Baisogaloje gimė Vladas Dutkevičius, pedagogas, vargonininkas, chorvedys, švietėjas, knygnešys. Mirė 1945 m. sausio 8 d. Šiauliuose.

130 m., kai (1894) Radviliškyje gimė ir 50 m., kai 1974 m. kovo 7 d. Svėdasuose Anykščių r., mirė Petras Rauda-Špeil, kunigas, garbės kanauninkas.

26 d.

10 m., kai (2014) Vilniuje mirė Vladas Žukas, bibliografas, knygotyrininkas profesorius, emeritas, mokslininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Pakiršinyje.

28 d.

75 m., kai (1949) Baisogaloje gimė Virginijus Tamošiūnas, inžinierius statybininkas.

30 d.

55 m., kai (1969)  La Porte, JAV mirė Vaclovas Senkevičius, literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos narys. Gimė 1896 m. gegužės 23 d. Piepaliuose.

31 d.

100 m., kai (1924) Šiaulėnuose gimė Aurelija Ragauskaitė, teatro aktorė, režisierė. Mirė 2017 m. sausio 15 d. Vilniuje.

BALANDIS

4 d.

135 m., kai (1889) Legečiuose gimė Jonas Poška, gydytojas, chirurgas, visuomenės veikėjas. Mirė 1970 m. balandžio 19 d.  Čikagoje, JAV.

85 m., kai (1939) Baisogaloje gimė Arvydas Stanislavas Každailis, dailininkas, grafikas, iliustratorius, heraldikos specialistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

 

13 d.

65 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Kęstutis Štaras, gydytojas, docentas.

19 d.

55 m., kai (1969) Čikagoje, JAV, mirė Antanina Nausėdienė-Runavičiūtė, JAV lietuvių katalikų veikėja. Gimė 1892 m. ( mėnuo, diena nežinoma) Šeduvoje.

20 d.

40 m., kai (1984) Šiauliuose mirė Vladas Auga, aktorius. Gimė  1937 m. birželio 7 d. Skomaičiuose.

23 d.

20 m., kai (2004) Šeduvoje mirė Vytautas Pakštas, chorvedys, pedagogas. Gimė 1921m.  gegužės 1 d.  Šeduvoje.

25 d.

210 m., kai (1814) Mantviliškiuose gimė Juozas (Dovydaitis Dionizas) Tamulevičius, kunigas, religinės literatūros sudarytojas. Mirė 1890 m. vasario 4 d. Šliosberge, Latvijoje.

5 m., kai (2019) Kaune mirė Vladas Drupas, inžinierius, lakūnas-sklandytojas, Pasaulio teisuolis, lėktuvų sporto meistras. Gimė 1922 m. rugsėjo 2 d. Jonaitiškiuose.

28 d.

90 m., kai (1934) Šiaulaičiuose gimė Vitalijus Mazūras, scenografas, teatro režisierius, tapytojas.

GEGUŽĖ

2 d.

75 m., kai (1949) Karagandoje mirė Vladas Brazauskas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, Lietuvos kariuomenės vyresnysis leitenantas, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras. Gimė 1898 m. rugsėjo 19 d. Radviliškyje.

30 m., kai (1994) Kaune mirė Janina Stanionienė, gydytoja stomotologė, medicinos mokslų daktarė. Gimė 1917 m. sausio 3d. Praščiūnuose.

3 d.

85., kai (1939) Kuktiškės k., Utenos r. mirė Kazimieras Daukša, kunigas, kanauninkas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Gimė 1866 m. sausio  29 d.  Kairėnuose.

5 d.

70 m., kai (1954) Buriat-Mongolijoje gimė Antanas Stančikas, gydytojas terapeutas, poetas, knygų autorius. Gyvena Radviliškyje.

8 d.

100 m., kai (1924) Radviliškyje gimė Stasys Bistrickas, žurnalistas, kultūros veikėjas.

40 m., kai (1984) Kaune mirė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio progimnazijos direktorius. Gimė 1907 m. rugsėjo  24 d. Šapnagiuose, Šiaulių r.

13 d.

10 m., kai (2014) Radviliškyje mirė Antanas Dabulskis, cirko „Svajonė“ įkūrėjas ir vadovas. Gimė 1928 m. rugsėjo 11d. Strepeikių k., Pagėgių r.

14 d.

150 m., kai (1874) Notiniškiuose  gimė Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis, pedagogas, rašytojas, matematikas, knygnešių rėmėjas. Mirė 1970 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje.

17 d.

25 m., kai (1999) Vašingtone, JAV mirė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Šeduvoje.

25 d.

105 m., kai (1919) Daugpilyje, Latvijoje mirė Ignas Vaitiekūnas, ateitininkas. Gimė 1896 m. kovo 13 d. Baukuose.

28 d.

10 m., kai (2014) Kaune mirė Aldona Ragauskaitė-Kuliukienė, dainininkė, režisierė. Gimė 1922 m. sausio 15 d. Šiaulėnuose.

29 d.

90 m., kai (1934) Šeduvoje gimė Algimantas Gleveckas, gydytojas oftalmologas.

BIRŽELIS

4 d.

90 m., kai (1934) Vėriškiuose gimė Aleksandras Digimas, kino operatorius ir režisierius. Mirė 2022 m. kovo 4 d. Vilniuje.

9 d.

25 m., kai (1999) Vadaktuose mirė Jonas Tauginas, miškininkas, mokslininkas, literatas. Gimė 1946 m. balandžio 9 d. Ožaičiuose.

10 d.

80 m., kai (1944) Radviliškyje gimė Stasys Žirgulis, dailininkas, skulptorius, profesorius, Radviliškio krašto Garbės pilietis.

16 d.

110 m., kai (1914) Sedūnuose gimė Jonas Kaseliūnas, fagotininkas, emigravęs į Braziliją ir aktyviai bendradarbiavęs šios šalies spaudoje.

17 d.

85 m., kai (1939) Kaune gimė Antanas Buračas, ekonomistas, profesorius, habilituotas socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras. Jo garsi giminė kilusi iš Sidarių k.

18 d.

85 m., kai (1939) Grinkiškyje gimė Vitalija Eugenija Zaleckaitė, VŠĮ sportinių šokių klubo Juventus trenerė.

20 d.

10 m., kai (2014) Kaune mirė Jonas Dauguvietis, chorvedys, poetas. Gimė 1928 m. rugpjūčio 16 d. Bargailiuose.

24 d.

85 m., kai (1939) Alksniupiuose gimė Vytautas Plungė, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

70 m., kai (1954) Baisogaloje gimė Janina Rutkauskienė, lituanistė, bibliotekininkė, Rašytojų klubo direktorė.

26 d.

85 m., kai (1939) Kurkliuose gimė Roma Grinbergienė-Griniūtė, rankininkė, sporto žurnalistė. Mirė 2003 m. birželio 26 d. Vilniuje.

27 d.

95 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Vladas Kalvaitis, pedagogas, poetas, prozininkas. Mirė 2018 m. rugsėjo 6 d. Tytuvėnuose.

LIEPA

7 d.

40 m., kai (1984) Vilniuje mirė Vytautas Vazalinskas, agronomas, vienas žymiausių Lietuvos žemės ūkio tyrimo specialistų. Gimė 1910 m. kovo 16 d. Šeduvoje.

10 d.

30., kai (1994) San Paule, Brazilijoje mirė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius. Gimė 1911m. kovo 15 d. Pakalniškiuose.

12 d.

55 m., kai (1969) Birjočiuose gimė Aivas Ragauskas, istorikas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

14 d.

100 m., kai (1924) Miežaičiuose gimė Jonas Simaitis, miškininkas.

15 d.

85 m., kai (1939) Šeduvoje gimė Ramonas Česlovas Linksmutis, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Mirė 2011 m. rugpjūčio 16 d.

80 m., kai., (1944) Ginčuose gimė Jonas Dapkevičius, chorvedys, pedagogas.

19 d.

95 m., kai (1929)  Aukštelkuose gimė Vlada Banilytė-Kvedarienė, pedagogė, poetė. Mirė 2021 m. birželio 20 d.

85 m., kai (1939) Vabaliuose gimė Vincentas Švagždys, pedagogas, poetas.

23 d.

115 m., kai (1909) Kleboniškiuose gimė Jonas Girdžiūnas, mokytojas, 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, vėliau į Čikagą. Roselande įsteigė lituanistinę mokyklą. Mirė 2002 m. sausio 14 d.

24 d.

115 m., kai (1909) Radviliškyje gimė Stasys Citvaras, išeivijos dainininkas (bosas-baritonas). Mirė 2001 m. rugpjūčio 17 d. St. Petersburge, Floridos valstijose.

27 d.

65 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Laima Adomaitienė-Gaižauskaitė, Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dėstytoja.

RUGPJŪTIS

4 d.

75 m., kai (1949) Radviliškio r. gimė Jordanas Bakanauskas, tautodailininkas, liaudies meistras. Mirė 1991 m. balandžio 17 d.

 

6 d.

110 m., kai (1914) Jekaterinburge gimė Romanas Marijošius, dainininkas, tam tikrą laiką gyvenęs Radviliškyje. Mirė 1980 m. birželio 25 d.

9 d.

90 m., kai (1934) Bernočiuose gimė Gražina Zolubienė, vertėja.

90 m., kai (1934) Šeduvoje gimė Albinas Čepaitis, pedagogas, treneris.

65 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Gintaris Trakšelis, advokatas.

10 d.

90 m., kai (1934) Kauleliškiuose gimė Leona Korkutienė-Petkevičiūtė, gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė. Mirė 2015 m. vasario 19 d. Vilniuje.

85 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Vladas Lisaitis, dailininkas, tapytojas, grafikas, akvarelininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

17 d.

35 m., kai (1989) Vilniuje mirė Anatolija Beržinskaitė, istorikė, docentė. Gimė 1928 m. sausio 3d. Ramoškiuose.

19 d.

45 m., kai (1979) mirė Vincas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Gimė 1898 m. spalio 28 d. Komariškiuose.

20 d.

75 m., kai (1949) Šiaulaičiuose gimė Petras Mazūras, dailininkas, skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

23 d.

100 m., kai (1924) Kutiškiuose gimė Stasė Stašauskaitė, botanikė, augalų fiziologė, habilituota biologijos mokslų daktarė. Mirė 2018 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje.

31 d.

45 m., kai (1979) Gražioniuose gimė Beata Čičkauskaitė-Nicholson, žurnalistė, kulinarinių knygų autorė.

RUGSĖJIS

2 d.

20 m., kai (2004) Vadaktuose mirė Antanas Valantinas, kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1916 m. lapkričio 14 d. Vėriškiuose.

3 d.

70 m., kai (1954) Radviliškyje gimė  Aurelija Andrejauskaitė, choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja, tapytoja, kultūros darbuotoja.

60 m., kai (1964) Panevėžyje mirė Jonas Alekna, teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Gimė 1917 m. liepos 20 d.

7 d.

75 m., kai (1949) Palonuose gimė Gintautas Akelaitis, kalbininkas, lituanistas, humanitarinių mokslų daktaras.

8 d.

25 m., kai (1999) Panevėžyje mirė Vaclovas Blėdis, teatro ir kino aktorius, teatrro režisierius. Gimė 1920 m. gegužės 27 d. Kubiliūnuose.

22 d.

190 m., kai (1834) Paryžiuje, Prancūzijoje, mirė Mykolas Petkevičius, 1831 m. sukilimo dalyvis, pasižymėjęs mūšyje ties Prastavoniais. Gimė 1797 m. Obeliuose, Rokiškio r.

30 d.

110 m., kai (1914) Kemėruose gimė Vladas Bložė, veterinarijos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. rugpjūčio 7 d. Klivlende, JAV.

SPALIS

2 d.

85 m., kai (1939) Jankūnuose gimė Stepas Vigintas Domkus, biologijos mokslų daktaras.

6 d.

95 m., kai (1929) Kelmėje gimė ir 25 m., kai 1999 m. gruodžio 14 d. Baisogaloje mirė Juozas Šveistys, zootechnikas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras.

7 d.

75 m., kai (1949) Jukiškiuose gimė Laima Šečkutė, docentė, ekonomikos mokslų daktarė.

11 d.

55 m., kai (1969) Deminge, JAV, mirė Jonas Juodeika, kunigas. Gimė 1902 m. rugsėjo 5 d. Grinkiškyje.

25 m., kai (1999) Čikagoje, JAV, mirė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas. Gimė 1912 m. vasario 23 d. Radviliškyje.

15 d.

105 m., kai (1919) mūšyje prie Daugėlaičių žuvo Gracijonas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1900 m. spalio 20 d. Liaudiškiuose.

105 m., kai (1919) mūšyje prie Daugėlaičių žuvo Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1901 m. vasario 23 d. Birjočiuose.

18 d.

95 m., kai (1929) Žironuose gimė Adomas Mačiulis, chemikas, fizinių ir cheminių mokslų daktaras. Mirė 1995 m. vasario 11 d. Kaune.

22 d.

130 m., kai (1894) Prastavoniuose gimė Petras Masiulis, inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Mirė 1957 m. balandžio 20 d. Kaune.

24 d.

100 m., kai (1924) Šeduvoje gimė Stasė Dzenuškaitė-Svirskienė, pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė. Mirė 2022 m. kovo 2 d.  Vilniuje.

26 d.

145 m., kai (1879) Baisogaloje gimė Marijonas Juozapas Vladislovas Komaras, Baisogalos dvaro savininkas, vienas iš pažangiausių Lietuvos ūkininkų, visuomenės veikėjas. Mirė 1941 m. lapkričio 16 d. Karlage, Karagandos sr.

27 d.

95 m., kai (1929) Šiluvoje, Raseinių r., mirė Matas Miežinis, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Gimė 1851 m. rugsėjo 23 d. Juodžiuose.

85 m., kai (1939) Kudinuose mirė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Gimė 1861 m. balandžio 12 d. Kudinuose.

30 d.

75 m., kai (1949) Vabaliuose gimė Alfonsas Petraitis, laivų inžinierius.

LAPKRITIS

2 d.

65 m., kai (1959) Alksniupiuose gimė Rimantas Driežis, lėlių teatro Lėlė režisierius ir dailininkas.

12 d.

105 m., kai (1919) Maneituose gimė ir 35., kai 1989 m. kovo 18 d. Vilniuje mirė Alfonsas Pranskėtis, aviamodelistas konstruktorius.

14 d.

70 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Arūnas Komka, docentas, mokslų daktaras.

29 d.

100 m., kai (1924) Palonuose gimė Kazimieras Vytautas Balčiūnas, inžinierius architektas. Mirė 1978 m. lapkričio 27 d. Vilniuje.

GRUODIS

2 d.

100 m., kai (1924) Paliečiuose, Pakruojo r., gimė Elena Šveistienė, agronomė, agrarinių mokslų daktarė, dirbo LSMU Gyvulininkystės institute Baisogaloje. Mirė 2021 m.

5d.

125 m., kai (1899) Bružiuose gimė ir 35 m., kai 1986 m. rugpjūčio 6 d. Geteborge, Švedijoje, mirė Juozas Narakas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

15 m., kai (2009) Baisogaloje mirė Stasys Gentvilas, veterinarijos specialistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Gimė 1918 m. balandžio 4 d. Šilėnuose, Klaipėdos r.

9 d.

95 m., kai (1929) Kubiliūnuose, Pasvalio r., gimė Vladas Skuja, kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys. Mirė 2018 m. kovo 4 d. Baisogaloje.

85 m., kai (1939) Brukline, JAV, mirė Silvestras Remeika, kunigas. Gimė 1883 m. birželio 15 d. Šiaulėnuose.

18 d.

110 m., kai (1914) Šiaulėnuose gimė Jonas Masiulis, karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis puskarininkas. Mirė 1937 m. spalio 16 d.

19 d.

180 m., kai (1844) Virikauskuose gimė ir 90 m., kai 1934 m. lapkričio 16 d. Pienionių dvare, Anykščių r., mirė Petras Legeckas, kunigas, literatas, leidėjas, vertėjas.

35 m., kai (1989) Notingeme, D. Britanijoje, mirė Stasys Kuzminskas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Gimė 1901 m. sausio 21 d. Šaukote.

25 d.

85 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, gydytojas rentgenologas, medicinos mokslų daktaras. Mirė 2021 gegužės 5 d. Vilniuje.

31 d.

155 m., kai (1869) Šniukoniuose gimė Kazimieras Pranskietis, kunigas, dekanas. Mirė 1955 m. spalio 31 d. Kėdainiuose.

KITOS SUKAKTYS

20 m., kai (2004) Radviliškio viešojoje bibliotekoje pradėtas leisti žurnalas Radviliškio kraštas

140 m., kai (1884) Paryžiuje, Prancūzijoje mirė Adomas Bitė (Bitis), 1863 m. sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas. Gimė 1827 m. Belazariškiuose.

135 m., kai (1889) Paberžiuose gimė Vladas Brazauskas, Pašušvio valsčiaus viršaitis. Mirė 1965 m. Kaune.

130 m., kai (1894) Kaune gimė Romualdas Petkevičius, geležinkelininkas, išminavęs Radviliškio geležinkelio įmonių teritoriją ir išgelbėjęs miestą nuo sunaikinimo ir sugriovimo. Mirė 1980 m. sausio 9 d. Šeduvoje.

125 m., kai (1899) Kupsčiuose, Raseinių r., gimė Bronius Kuprys, muzikos mokytojas, vargonininkas. Mirė 1988 m. lapkričio 13 d. Radviliškyje.

115 m., kai (1909) Radviliškyje gimė ir 75 m., kai 1949 m. gegužės 2 d. Daušiškėse, Šiaulių r., mirė Pranė Jankutė, pedagogė.

110 m., kai (1914) Lipniškėse, Švenčionių r., mirė Jonas Misius, režisierius, dramaturgas. Gimė 1882 m. Radviliškyje.

525 m., kai (1499) įkurtas Pakiršinio miestelis.

485 m., kai (1539) pastatyta pirmoji Baisogalos bažnyčia ir pirmą kartą  rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Baisogalos miestelis.

470 m., kai (1554) paminėtas Grinkiškio miestelis ir dvaras.

470 m., kai ( 1554) pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Alksniupių kraštas.

375 m., kai (1649) pastatyta Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia.

370 m., kai (1654) Šeduva gavo Magdeburgo teises, suteiktas herbas.

300 m., kai (1724) jau žinomas Šaukoto miestelis, turėjęs turgaus ir prekymečių privilegijų.

220 m., kai (1804) pastatyta Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia.

195 m., kai (1829) pastatyta Dapšionių Dievo Apvaizdos bažnyčia.

195 m., kai(1829) ėmė kurtis Sidabravo miestelis, pastatyta Švč. Trejybės bažnyčia.

145 m., kai (1879) pastatytas Voskonių kaimo vėjo malūnas.

140 m., kai (1884) pastatytas Kleboniškių  kaimo vėjo malūnas.

120 m., kai (1904) įkurta Radviliškio gaisrinė.

105 m., kai (1919) pasodintas ąžuolas prieš Radviliškio geležinkelio stotį, kovoms su bermontininkais atminti.

105 m., kai (1919) įkurta Radviliškio progimnazija, kuri 1942 m. gavo gimnazijos vardą ir teises.

100 m., kai (1924) Radviliškiui suteiktos miesto teisės, pirmuoju burmistru išrinktas Juozas Mažulis.

90 m., kai (1934) Radviliškyje pastatyti Šaulių sąjungos rūmai.

100 m., kai (1924) Radviliškyje pastatytas stiklo fabrikas.

85 m., kai (1939) pastatyta Palonų Dievo Apvaizdos bažnyčia.

85 m., kai (1939) įkurta Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla, kuri 2014 m. tapo gimnazija.

75 m., kai (1949) įkurti Šeduvos kultūros namai.

75 m., kai (1949) įsteigtos Aukštelkų, Pavartyčių, Sidabravo ir Šaukoto bibliotekos.

75 m., kai (1949) Minaičių kaime įvyko visos Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavimas.

65 m., kai (1959) įkurtas Šeduvos kraštotyros muziejus.

65 m., kai (1959) Raudondvario dvare įkurtas Šeduvos žemės ūkio technikumas.

60 m., kai ( 1964) įkurti Sidabravo ir Šaukoto kultūros namai.

60 m., kai (1964) įkurta Radviliškio muzikos mokykla.

50 m., kai (1974) įsteigta Pociūnų biblioteka.

35 m., kai (1989) prie Radviliškio bažnyčios varpinės atidengta kompozicija Skausmo ir kančios kelias, skirta stalinizmo aukoms atminti.

35 m., kai (1989) Radviliškyje, J.Basanavičiaus gatvės gale, šalia seno legendinio malūno, minint kovų su bermontininkais 70 - metį, buvo pastatytas stogastulpis ir pasodinta 70 - ies ąžuolų giraitė.

30 m., kai (1994) patvirtintas Šeduvos herbas.

25 m., kai (1999) Radviliškyje pastatyta Pergalės deivės Nikės skulptūra.

25 m., kai (1999) patvirtinti Sidabravo ir Grinkiškio herbai.

25 m. kai (1999) Sidabrave pastatytas koplytstulpis rašytojui Vytautui Alantui (tikr. Jakševičiui) atminti.

25 m., kai (1999) susikūrė Radviliškio kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Patrepsėlis.

20 m., kai (2004) įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centras.

20 m., kai (2004) patvirtintas Šaukoto herbas.

10 m., kai (2014) susikūrė Knygos mylėtojų senjorų klubas „Beržė“ .

 

 

Parengė Vladislava Šiaudvytienė,

Informacijos - kraštotyros skyriaus bibliotekininkė