1. ALEKNA, Antanas. Lietuvos istorija: praplatintoji laida. Kaunas: Šviesa, 1919.
 2. Apaštalystės maldos vienybėje saldžiausios Jezaus širdies statutos / iš angliško išguldė P. Saurusaitis, Wateerbury, Conn, 1907.
 3. Apmąstymai visiems metams ir šventėms / vokiškai parašė kun. Gerhard Diessel C. SS. R; išvertė kun. A. Staniukynas. D. 1. Kalėdų ir Velykų laikas. Chicago, Illinois, 1917.
 4. Atsargiai su ugnimi! t.y. su knygomis / vertė iš lenkiško ir [komentarus parašė] kun. K. Š. Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1906.
 5. Aukso altoriusarba Szaltinis dangiszkų skarbų / [sudarė serafinas Laurynas Kašeliauskas]. Vilnius: Juozapo Zavadskio sp., 1906.
 6. BALVOČIUS, Jonas. Apeigos Rymo katalikų bažnyčios. Shenandoah, 1908.
 7. BARANCEVIČ, K. Malūnas: apysaka. Vilnius: J. Zavadskio lėšomis ir jo sp., 1908.
 8. Baras: almanachas. Vilnius: Martino Kuktos spaustuvė, 1915.
 9. BINKIS, Kazys. Dainos: žmonių poezijos antologija / tekstas Kazio Binkio; piešiniai Kazio Šimonio. Šiauliai: „Kultūros“ bendrovė, 1922.
 10. BIRŽIŠKOS M. Dainų istorijos vadovėlis. Trečiasis leidimas. Kaunas: „Vyties“ bendrovė, 1925.
 11. BRAZDŽIONIS, Bernardas. Svetimi kalnai. Tubingen, 1945.
 12. Darbas ir kapitalas: pirmutinės žinios iš politikos ekonomijos / vertė S. Matulaitis. Vilnius: A. Sirkino spaustuvė, 1907.
 13. DAUJOTAS P. Kur mūsų išganymas ?. Plymouth, PA, 1902.
 14. FRANCE, Anatole. Poglady KS. hieronima coignarda. Lwow-Poznan: Nakladem Wydawnictwa Polskiego, 1922, (Bibljoteka laureatow Nobla).
 15. FROMAS, Aleksandras (Gužutis). Vargdieniai. Plymouth, PA: Vienybės Lietuvninkų, 1906.
 16. GARMUS, Antanas. Motyna ir jos rupesčiai vaikų likimu: piešinėliai iš zoologijos. Chicago, 1915.
 17. Geografija arba Žemės aprašymas: pagal Geikie, Nalkowskį ir kitus / sutaisė Šernas. Trečias elektrotypuotas spaudimas. Chicago, Ill, 1906.
 18. GERUTIS J. Kunigo giminė. Shenandoah, Pa: Lietuvių katalikų spaudos bendrijos spaustuvė, 1906.
 19. GERUTIS, Jonas. Pamokslai be kunigo: sulyg „Slowo Bože“ K. Bojanauskio. Shenandoach: Lietuvių katalikų spauda, 1906.
 20. GLOGER, Zygmunt. Bialowieža w albume. Warszawa: Nakladem autora, 1903.
 21. GOETHE, Jan Wolfgang. Wilhelm meister . Warszawa, 1893.
 22. Iš kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir auginami augmenys? / pagal Lunkevičių sutaisė Šernas, Chicago Ill: Spauda „Lietuvos“, 1901.
 23. JABLONSKIS, Jonas. Lietuvjų kalbos sintaksė. D. 1. Seinai: „Šaltinio“ knygynas, 1911.
 24. JANULAITIS, Augustinas. Kaip atsirado valdžia ir valstybė. Tilžėje: Otto v. Manderodė, 1908.
 25. KAMINSKAS, Juozas. Fotografas-mėgėjas / su daugel aiškinančiais vaizdeliais parašė J. K. Panevėžyje.-Klaipėdoje: Akc. b-vė „Rytas“, 1925.
 26. „Kareivis“ – Lietuvos gynėjas: Lietuvos kareivio knyga / redagavo ats. majoras J. M. laurinaitis; piešinius piešė ats. kapitonas V. Jomantas; žemėlapį sudarė vyr. leit. Puodžius; fotografijos Domeikos ir kitų. Kaunas, 1926.
 27. Kodėl išnyko baudžiava Lietuvoje / parašė Dėdė. Tilžė, 1908.
 28. KOVARSKAS-MAŽEIKIŠKIETIS, Juozas. Seniausia pasauly apysaka: iš faraono Ramzes'o II laikų / versta iš senovės Aigipto papiruso, palyginta su sena persų poema ir pridėti platūs komentarai. Kaunas: „Spindulio“ b-vė, spaustuvė, 1931.
 29. Kristijono Donelaičio rankraščiai / vyr. red. prof. K. Korsakas; spaudai paruošė L. Gineitis. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
 30. KRIŠČIUKAITIS-AIŠBĖ, Antanas. Kas teisybė – tai ne melas: apsakymai. Vilnius: Aušra, 1905.
 31. KUDIRKA, Vincas. Vinco Kudirkos raštai / surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys; paveikslus darė E. Loevy; vignetas piešė A. Braks. – Tilžėje: Tėvynės mylėtojų draugystė, T. 5. Apysakos. 1909.
 32. Kultūros istorija: trijose knygose, su daugeliu paveikslų. Knyga pirma. / surengė J. A. Chmieliauskas. Tėvynės mylėtojų draugija, 1917.
 33. Lietuviškos pasakos. [II d]. / surinko J. Basanavičius. Shenandoah, PA., 1902.
 34. MACIJAUSKAS, A. Techniko žodynėlis. Kaunas: [s.n.], 1920.
 35. MAČIUKAS. Braižinėliai: apsakymai. Chicago, Ill: Draugas, 1915.
 36. MALIAUSKIS, A. Ar žmogus iš beždžionės kilęs? Kaunas: Šviesa, 1925.
 37. MATJOŠAITIS, Stasys. Sakalėlis: pradžios mokyklai / Esmaitis. – 4-asis patais. leid. Kaunas: Spaudos fondas, 1928-1931. Kn. 3 : trečiam skyriui. 1929.
 38. Mažvydas: seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. [Spaudai parūpino dr. Jurgis Gerulis]. Kaunas: Švietimo ministerija, 1922.
 39. POCIUS, Domininkas. Ligonių prietelis arba Dvasiški skaitymai prie ligonių ir mirštančių: su dviem priedais. Kaunas: Saliamono Banaičio spaustuvė, 1911.
 40. RUSECKAS, Petras. Didysis Vilniaus seimas 1905-1930. Kaunas: Spaudos fondas, 1930.
 41. RUZGAS, V. Medžio ir metalo darbai. Kaunas: Spaudos fondas, 1930.
 42. STANKEVIČIUS M. Gera kiaulė ūkininkui pinigas: M. Šlapelienės knygyno leidinys. Vilnius: „Rucho“ spaustuvė, 1929.
 43. Šiaurės žvaigždė. Norda Stelo: [mėnesinis esperanto propogandos organas]. Radviliškis, 1932, gruodis.
 44. ŠINKŪNAS, Peliksas. Krašto mokslo vadovėlis: (istorijos pradžiamokslis): IV-tam pradžios mokyklos skyriui ir I-ai vidurinės mokyklos klasei. Kaunas: Raidė, 1932.
 45. Tauta ir žodis = Epe Lithuania: Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys / [red. V. Krėvė Mickevičius]. Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1923–1934. – 7 kn.
 46. Trumpa bažnyčios istorija ir liturgika: mokykloms vadovėlis. Chicago, III. Draugas, 1919.
 47. Trumpa visotina istorija. D. 1. Senovės istorija. / sutaisė P. N. Tilžė, 1903.
 48. Trumpa visotina istorija. D. 2. Senovės istorija. / sutaisė P. N. Tilžė, 1903.
 49. UNTULIS, Bronius. Vadovėlis lietuvių kalbos pasimokyti. Vilnius: 1920.
 50. VERESAJEVAS, Vikentijus. Žvaigždė ir priedas. Liepojus, 1907.
 51. VOLONČAUSKAS, Motiejus. Knyga giesmių arba Kanticzkos. Vilnius: kasztu ir Juozapo Zavadskio spaustuvėje, 1863.
 52. VOLONČAUSKAS, Motiejus. Šventa istorija senojo ir naujojo įstatymo: trečias su pataisimu išdavimas su daugel paveikslėlių. Chicago, Ill, 1906.
 53. ZOBARSKAS, Stepas. Aušrelė: vadovėlis antrajam pradinės mokyklos skyriui. Kaunas: valstybinė leidykla, 1944.
 54. ŽEMAITĖ. Mobilizacijos pasekmės: vaizdeliai iš gyvenimo. Tilžė, 1905.