Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ NR. 2 (37)

RK 37

Skaičiuojant paskutiniąsias 2022-ųjų metų dienas, į Radviliškio viešąją biblioteką atkeliavo antrasis kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ numeris (2022 m. nr. 2 (37). Šį visiškai spalvotą 96 psl. leidinį 200 egz. tiražu atspausdino UAB „Utenos Indra“. Leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė. Skaitytojų laukia pažintis su krašto šviesuoliais bei jų darbais, leidinyje aprašomi nusipelnę kraštiečiai, svarbūs istoriniai įvykiai, reikšmingi kultūros objektai. Pagrindinius viršelių puslapius puošia atnaujinto Radviliškio miesto Eibariškių parko žiemos vaizdai. Vidiniuose viršeliuose – jaunojo dailininko Antano Šerono kūrybos darbai.

Naujojo žurnalo numerio įžanginiame žodyje „Mieli kraštiečiai“ – iš Vadaktų kaimo kilusios Alicijos Matiukienės sveikinimas kraštiečiams, žurnalo leidėjams ir visiems skaitytojams. A. Matiukienė vadovauja Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai ir yra žurnalo „Prie Nemunėlio“ redaktorė, todėl didžiuojasi visų bibliotekininkų leidybine veikla, saugančia kultūrinę istorinę atmintį ateities kartoms. Po jo spausdinamas straipsnių apie rajone buvusius ir esančius dvarus ciklo tęstinis rašinys – „Radviliškio krašte buvę dvarai: praeitis ir šiandiena (6)“. „Raginėnų piliakalnio žemių paslaptys“ – tai Radviliškio rajono savivaldybės Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Germantės Jucevičiūtės-Kluczynskos pasakojimas apie 2022 m. rudenį archeologo doc. dr. Gintauto Zabielos atliktus Raginėnų piliakalnio kasinėjimus (Pakalniškių sen.). „Stasys Ivanauskas: Buvau fotografuojantis žmogus“ – skyrelyje „Nepamiršti vardai“ spausdinamas istoriko ir aktyvaus žurnalo talkininko Jono Nekrašiaus pasakojimas apie iškilų kraštietį fotografą, muziejininką, spaudos darbuotoją Stasį Ivanauską. „Metų sugrįžimas“ – tai tradicinė skyrelio „Mūsų interviu“ publikacija. Skaitytojams dovanojamas pasakojimas apie jaunosios kartos kraštietę Simoną Baronaitę. Po 15 gyvenimo metų Airijoje, ji sugrįžo kurti savo gyvenimą Lietuvoje. Žurnalo redakcinė kolegija, siekdama išskirtinai pagerbiant Vytauto Romualdo Tomkaus atminimą, publikacijoje „Teatro ir kino legenda“ spausdina jo paskutinį laišką-sveikinimą, skirtą jubiliejų minėjusiam Radviliškio miestui ir jo žmonėms bei kitų straipsnių ištraukas, atspindinčias autoriaus kūrybinius nuopelnus. Šiemet minėjome 125-ąsias kraštiečio pedagogo, tautodailininko, etnografo, kraštotyrininko, publicisto, muziejininko ir fotografo Balio Buračo gimimo ir 50-ąsias jo mirties metinės. Viešoji biblioteka kartu su Šiaulėnų ir Žeimių filialais įgyvendino projektą „Balio Buračo fotografijos: įspaudai močiučių divonuose ir abrūsuose“. Straipsnyje „Balio Buračo keliais“  bibliotekininkė ir šio projekto vadovė Vladislava Šiaudvytienė aprašo projekto metu vykdytas veiklas bei skaitytojams pateikia ekspedicijos metu jaunųjų kraštotyrininkų užfiksuotas nuotraukas. „Literatūrinei kūrybai juos įkvėpė Grinkiškio kraštas (2)“ – jungtinis pedagogų, lituanistų Audronės ir Klemo Indrėkų ir bibliotekininkės Danutės Dauknienės antrasis straipsnis. Jame aprašomi Grinkiškio ir aplinkinių kaimų kalbos puoselėtojai, apžvelgiama jų kūryba. „Mokyklos istoriją saugojęs dokumentas“ (2) –  tai istorijos mokytojos ekspertės Laimos Maminskienės pasakojimas apie Lizdeikos gimnazijos garbingiausią dokumentą – „Radviliškio geležinkelio vidurinės mokyklos Chronikos knygą“, kuri pradėta rašyti Vytauto Didžiojo metais (1930). Skyrelyje „Radviliškėnų kūryba“ pristatome literatų šeimos Elenos ir Antano Stančikų poeziją. Skyrelyje „Kraštiečių knygos“ redakcija supažindina ir su naujais radviliškėnų leidiniais. „Išėję vėl grįžta į Pašušvį“ – Teresės Kezienės pasakojimas apie šviesaus atminimo žurnalistę Vidą Povilaitytę-Kazlauskienę ir jos vyrą skulptorių Romaną Kazlauską. „Iš kalbos prakartėlių“ – žurnalo talkininko, šįmet Radviliškio rajono savivaldybės Jono Marcinkevičiaus literatūrine premija apdovanoto rašytojo straipsnis apie mūsų gimtąją kalbą. Gimęs ir užaugęs Giedraičių kaime autorius šiame skyrelyje aptaria jį supusią ir formavusią aplinką, kalbą bei jos puoselėtojus.

„In memoriam“ paskirtas amžinybėn išėjusiam aktyviam visuomenininkui, Radviliškio 601-osios šaulių kuopos vadui Pranui Sluckui; kino ir teatro aktoriui Vytautui Romualdui Tomkui ir kino operatoriui ir režisieriui Aleksandrui Steponui Digimui.

Tradiciniame skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“ spausdiname Šiaulėnų muziejaus archyvo nuotraukas. Radviliškio rajono kultūros kronika (2022 II pusmetis)“ – glaustai primenami antrojo 2022 metų pusmečio ryškesni kultūros renginiai, vykę rajone. „Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2023 m.“ – išryškinamos įžymių kraštiečių, sukakčių datos, minėtinos 2023 metais. 

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotrauka